Hotărârea nr. 347/2005

Hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 62 din anexa nr. 8 la HCL nr. 309/28.07.2005 -Statul de funcţii al Serviciului Intervenţii Edilitare
Nr. 347 / 31 august 2005
Hotărâre
privind modificarea poziţiei nr. 62 din anexa nr. 8 la HCL nr. 309/28.07.2005 -Statul de funcţii al Serviciului Intervenţii Edilitare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile d-nului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la transformarea postului de casier tr.II în tehnician veterinar tr.I - Formaţia Ecarisaj,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
în temeiul art. 2 alin.(2) din OUG nr.155/25.11.2001,
în baza dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit."e" din Legea administraţiei locale nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,HOTĂRĂŞTE:


Art. 1 Se aprobă transformarea postului de casier II, situată la poziţia nr. 62 din anexa nr. 8 la HCL nr. 309/28.07.2005 -Statul de funcţii al Serviciului Intervenţii Edilitare, în tehnician veterinar tr.I.A
Art.2 Personalul din cadrul Formaţiei Ecarisaj - Serviciul Intervenţii Edilitare (poz.62-73 din statul de funcţii al Serviciului Intervenţii Edilitare), va beneficia de un spor de 5% la salariul de bază pentru timpul efectiv lucrat, pentru condiţii periculoase, conform HG 281/1993.
Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, prin Serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 347
Botoşani, 31 august 2005