Hotărârea nr. 346/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unor sporuri la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială-Compartiment Creşa Municipală
Nr. 346 / 31 august 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unor sporuri la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială-Compartiment Creşa Municipală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea acordării unor sporuri la Compartimentul Creşa Municipală,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local,
în baza dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit. j) din Legea administraţiei locale nr. 215/2001 , HG nr. 281/1993, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă acordarea sporului de încordare psihică de 10 % din salariul de bază, pentru personalul Creşei Municipale, respectiv educatori puericultori, poziţiile 66-74 şi 79-85 din anexa nr. 12 la HCL nr. 120/2005,în conformitate cu art.8 lit b) din HG 281/1993,cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 Se aprobă acordarea sporului de condiţii vătămătoare de 7% din salariul de bază, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în spălătorie -călcătorie, poziţiile 78 şi 90 din anexa nr. 12 la HCL nr. 120/2005,conform art. 8 lit a) din HG nr. 281/1993,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.Primarul Municipiului Botoşani, prin Serviciile de specialitate şi Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 346
Botoşani, 31 august 2005