Hotărârea nr. 341/2005

HOTĂRÂRE privind închirierea prin negociere directă a Stadionului municipal către S.C. „FOTBAL CLUB” – S.A. Botoşani
Nr. 341 / 18 august 2005
HOTĂRÂRE
privind închirierea prin negociere directă a Stadionului municipal
către S.C. „FOTBAL CLUB” – S.A. Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind închirierea prin negociere directă a Stadionului municipal către S.C. "FOTBAL CLUB" - S.A. Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare, Strategii, Patrimoniu şi Serviciul administraţie locală, juridic - contencios, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 alin. 2 lit. f) şi g) din Legea nr. 215/2001, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1099/2003 privind trecerea unor stadioane, a unor bunuri din complexurile sportive şi bazele sportive, precum şi anexele aferente, situate în unele unităţi administrativ teritoriale, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în proprietatea publică a judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale ale acestora,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă închirierea prin negociere directă a Stadionului municipal Botoşani, către S.C. "FOTBAL CLUB" - S.A. Botoşani,pentru desfăşurarea programelor de antrenament, a meciurilor din cadrul campionatului naţional de fotbal, divizia B, seria I şi a meciurilor amicale.
Durata închirierii este de un an, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2. Se numeşte comisia de negociere a clauzelor contractului de închiriere, în următoarea componenţă:
Preşedinte: Romulus Eram, viceprimar al municipiului Botoşani
Membri: consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
Secretar: Cezar Puiu, şef Serviciu Patrimoniu.
Tariful minim de pornire a negocierii se stabileşte la __________ lei/lună.
Se împuterniceşte Primarul municipiului Botoşani, pentru a semna contractul de închiriere, în condiţiile negociate de comisia numită conform alin. 1.
Art.3. Comisia numită conform art. 2 alin. 1 şi Primarul municipiului Botoşani, prin compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului Local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr.341
Botoşani, 18 august 2005