Hotărârea nr. 337/2005

HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractului privind Concesionarea Serviciului de Iluminat public din municipiul Botoşani
Nr. 337 / 28 iulie 2005
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contractului privind Concesionarea Serviciului de Iluminat public
din municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Botoşani - Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea contractului privind Concesionarea Serviciului de Iluminat public din municipiul Botoşani,
văzând Raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu Dezvoltare Strategii, al Direcţiei Economice şi Serviciului Administraţie Locală, Juridic şi Contencios, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru Studii, prognoză economico-socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Botoşani şi al comisiei pentru servicii publice şi comerţ,
având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998,
având în vedere H.C.L. nr. 198 din 18 mai 2005 privind aprobarea Raportului de evaluare a ofertelor depuse în vederea concesionării Serviciului de iluminat public din municipiul Botoşani, întocmit de Comisia de evaluare a ofertelor pe baza Procesului verbal de evaluare nr. 12239/12.05.2005 şi a Raportului tehnic nr. 11504/05.05.2005,
având în vedere prevederile art 38, alin. 2, litera g, şi ale art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Contractul privind concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Botoşani, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte Primarul municipiului Botoşani să semneze contractul de concesionare a Serviciului de iluminat public din municipiul Botoşani.
Art.3 Primarul Municipiului Botoşani prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuANEXĂ la H.C.L. nr. 337 din 28 iulie 2005


CONTRACT
privind Concesionarea serviciului de iluminat
public din municipiul Botoşani
nr. …….. din………… 2005

Încheiat la data de …………., la sediul Concedentului BOTOŞANI, Piaţa Revoluţiei nr 1, in temeiul Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, a Hotărârii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr…./…..2005,

CAPITOLUL I. - PARTILE CONTRACTANTE
Între Consiliul Local Botoşani, cu sediul în Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr 1, telefon /fax, 0231/511.712, 531.595, reprezentat prin dl. Cătălin Mugurel Flutur - Primar, Dl Ioan Apostu - Secretar , dl. Valerian Sănduc director economic în calitate de Concedent, pe de o parte, cod fiscal 3372882 , cont R061TREZ11624630270XXXXX deschis la Trezoreria Botosani
şi
S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. cu sediul în Bucureşti, strada Constantin Noica, nr. 173, sector 6, tel 021/2334252, fax 021/2039926, persoană juridică înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/4125/2001, cont virament nr. RO91TREZ7065069XXX002520, deschis la Trezoreria Sector 6 Bucureşti, reprezentată prin dl Bogdan Sandu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Dan Vătăjelu, având funcţia de Director General, în calitate de Concesionar, pe de altă parte,
CAPITOLUL II. - OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE
Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune este Concesionarea serviciului de iluminat public al Municipiului Botoşani în conformitate cu obiectivele concedentului.
Art. 2. - Serviciul de iluminat public concesionat cuprinde următoarele activităţi:
- proiectare pentru întreg sistemul de iluminat având în vedere cerinţele impuse de normele europene şi naţionale în vigoare, cât şi execuţia acestuia;
- realizarea accesului facil la aparatele de comandă şi echipamentele de măsurare, prin separarea lor de celelalte instalaţii din posturile de transformare (cu acceptul proprietarului postului de transformare) şi montarea într-un tablou amplasat pe domeniul public;
- reabilitarea sistemului de iluminat public - crearea de bunuri şi aducerea în starea de funcţionare optimă, conform SR 13433, a sistemului de iluminat prin modernizare şi extindere prin :
 înlocuirea componentelor, refacerea conexiunilor;
 înlocuirea aparatelor necorespunzatoare cu altele noi, moderne, complet echipate;
 înlocuirea sau recondiţionarea stâlpilor, consolelor şi sistemelor de prindere;
 înlocuirea conductorilor şi cablurilor electrice care prezintă defecţiuni precum şi adăugarea în sistem a tuturor componentelor necesare pentru obţinerea unui iluminat potrivit normelor in vigoare;
- extindere a reţelei de iluminat public - adăugarea unuia sau a mai multor corpuri de iluminat împreună cu stâlpii de susţinere şi cu accesoriile aferente, precum şi a reţelei de alimentare cu energie electrică corespunzătoare fiecărui corp de iluminat în plus;
- proiectarea şi punerea în operă a Sistemului de iluminat ornamental festiv- instalarea de prize pe fiecare stâlp şi montarea de şufe pentru susţinerea ghirlandelor ornamentale;
- întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a iluminatului public: schimbarea componentelor nefuncţionale (surse, condensatori, balasturi, ignitere, dulii, siguranţe, conectori, conductori de legătură) pentru toate aparatele de iluminat din sistemul reabilitat; întreţinerea stâlpilor metalici, consolelor şi sistemelor de prindere care aparţin Consiliului local Botosani (curăţare, vopsire, numerotare);
- optimizarea consumului de energie şi gestionarea acestuia
- activitatea de dispecerizare în regim de continuitate;

Art. 3. - Obiectivele Concedentului sunt:
• Asigurarea calităţii şi performanţelor serviciului de iluminat la nivelul cerinţelor impuse de normele interne şi internaţionale în vigoare cât şi continuitatea acestuia;
• Orientarea serviciului de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii municipiului;
• Reducerea consumurilor specifice , prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante şi a unor echipamente specializate;
• Asigurarea la nivelul municipiului a unui iluminat al cailor de circulaţie (stradal) şi pietonal adecvat necesitaţilor de confort şi securitate individuală şi colectivă , prevăzute de normele în vigoare;
• Asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental pentru parcuri şi zone similare şi ornamental festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală, şi marcarea prin sisteme de iluminat arhitectural şi/sau ornamental festiv a evenimentelor naţionale şi a sărbătorilor legale şi/sau religioase;
• Respectarea prevederilor normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de Comisia Internaţională de iluminat;
• Promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante cu costuri minime;
• Adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorilor;
• Promovarea metodelor moderne de management;
• Optimizarea şi gestionarea consumului de energie electrică la nivelul municipiului.
• Protecţia mediului înconjurător;
• Dezvoltarea durabilă;
CAPITOLUL III. - DISPOZITII GENERALE
Art.4 - Contractul de concesiune are ca anexe, care fac parte integrantă din prezentul contract:
- Anexa 1 - Oferta tehnică , Oferta financiară (comercială) , tarifele unitare exprimate în Euro, pe categorii de lucrări şi servicii( anexa 1a, 1b, 1c).

- Anexa 2 - Documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor, incluzând caietul de sarcini ;
- Anexa 3 - HCL nr. 198/2005;
- Anexa 4 -Grafic de eşalonare a plăţii ratelor pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 16.1
- Anexa 5 - Indicatori de performanţă.
- Anexa 6- Lista cu subcontractanţi

Art.5 Consiliul Local Botoşani îşi păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de iluminat public, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciului de iluminat public:
a) respectarea si îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorul de iluminat public;
b) calitatea şi eficienţa serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contract;
c) modul de administrare, exploatare, conservare, întreţinere şi menţinere in funcţiune, dezvoltare si/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciului de iluminat public, încredinţată prin contractul de concesiune;
CAPITOLUL IV. - TERMENUL
Art.6. (1) Durata prezentului contract de concesiune este de 10 ani, începând cu data semnării contractului
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin 3 luni înainte de încetarea lui.
Art. 7 (1) Lucrările de reabilitare, modernizare şi extindere, precum şi cele pentru separarea în posturile de transformare se vor realiza în termen de doi ani, respectiv 24 luni de la data obţinerii tuturor autorizaţiilor necesare derulării lucrărilor conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, anexă la prezentul contract.
(2) Perioadele de timp având condiţii meteorologice nefavorabile desfăşurării lucrărilor prevăzute pentru reabilitare, modernizare , extindere, separare în posturi, aşa cum au fost definite la art.2 vor conduce la prelungirea perioadei de execuţie, cu echivalentul perioadei de timp nefavorabil.
CAPITOLUL V. - REDEVENŢA
Art.8 - Redevenţa este de 8000 lei/an RON , respectiv echivalentul a 2192 euro şi va fi actualizată anual, în funcţie de evoluţia leu/euro înregistrată pentru anul precedent ( la 31 decembrie a fiecărui an).
Art.9. - Suma prevăzută la art.8 va fi plătită prin ordin de plată in contul nr. RO 28TREZ11621220207XXXXX deschis la Trezoreria Botoşani.
Art.10. - Redevenţa datorată pentru perioada anului 2005, respectiv de la data semnării contractului până la 31 decembrie 2005, se calculează considerând cota parte de redevenţă în funcţie de data semnării contractului si va fi achitată în termen de 30 de zile de la data semnării.
Pentru anii următori redevenţa anuală va fi achitată în patru rate egale la următoarele termene:
15 martie
15 iunie
15 septembrie
15 noiembrie
Art. 11. - Întârzierea la plată a redevenţei va conduce la plata de dobânzi şi penalităţi în cuantumul celor percepute pentru impozitele şi taxele locale.
CAPITOLUL VI - DREPTURILE PĂRŢILOR
DREPTURILE CONCESIONARULUI
Art.12. - Concesionarul are următoarele drepturi:
1. de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile ce fac obiectul contractului de concesiune;
2. de a întrerupe prestarea serviciului public de iluminat public, cu o notificare în termen de 15 zile, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Concedent, conform legislaţiei în vigoare;
3. de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;
4. după semnarea contractului şi în condiţiile prezentate în cuprinsul său, pentru a nu întârzia începerea activităţilor, Concesionarul şi reprezentantul Concedentului vor efectua relevarea situaţiei din teren privind starea tehnică actuală a instalaţiilor de iluminat public, programul de lucrări şi priorităţile administraţiei publice locale;
5. pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate contractual, Concesionarul are dreptul să folosească şi să execute lucrări pe drumurile şi în spaţiile pe care există reţele, având obligaţia să asigure siguranţa circulaţiei şi refacerea trotuarelor, pavajelor, îmbrăcăminţilor rutiere şi a spaţiilor verzi precum şi protejarea / refacerea altor reţele adiacente, în condiţiile în care acestea aparţin domeniului public sau privat al Concedentului , pe baza autorizaţiilor / avizelor obţinute;
6. în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din prezentul contract, cu acordul prealabil al Concedentului prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Botoşani, Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu terţii pentru prestarea unor servicii , specifice obiectului prezentului contract, în concordanţă cu prevederile caietului de sarcini şi a ofertei( ex. racordări la iluminatul public al panourilor de publicitate, etc.).
DREPTURILE CONCEDENTULUI
Art.13. - Concedentul are următoarele drepturi:
1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului de iluminat public, verificând respectarea obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune;
2. Verificarea se va face prin agenţii constatatori numiţi de Concedent, cu notificarea prealabilă a Concesionarului cu privire la numirea acestora şi în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare;
3. de a modifica în mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;
4. de a aproba programele de activitate aferente sistemul de iluminat public local;
5. de a coordona proiectarea si execuţia lucrărilor de investiţii in scopul realizării acestora intr-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţii şi de amenajare a teritoriului;
6. să rezilieze contractul în cazul în care concesionarul nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract.

CAPITOLUL VII - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI
Art.14. - Concesionarul are următoarele obligaţii:
1. să realizeze următoarele obiective ( lucrări):
a) un nou sistem de iluminat public, obţinut prin modernizarea, reabilitarea, extinderea şi separarea în posturi a echipamentelor aferente sistemului actual de iluminat public;
b) întreţinerea şi menţinerea echipamentelor aferente sistemului de iluminat
public;
c) realizarea accesului facil la aparatele de comandă şi echipamentele de măsurare, prin separarea lor de celelalte instalaţii din posturile de transformare;
d) realizarea iluminatului ornamental festiv;
e) gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică aferentă iluminatului public;
f) programarea şi finanţarea lucrărilor şi serviciilor aferente modernizării, menţinerii şi exploatării sistemului de iluminat public.
2. să obţină de la autorităţile competente:
a)autorizaţia de funcţionare şi autorizaţiile de construire, potrivit legii;
b)autorizaţia de operare şi orice alt tip de avize, autorizaţii impuse de normele în vigoare.
3. să respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune ;
4. să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public al Municipiului Botoşani ;
5. să servească toţi utilizatorii din aria de operare pentru care au fost atestaţi
6. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de concesiune;
7. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciului de iluminat public în conformitate cu clauzele contractului de concesiune şi cu prevederile legale in vigoare.
8. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii;
9. să preia de la autoritatea administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul.
10. să efectueze serviciul de iluminat public conform cerinţelor caietului de sarcini, în condiţii de calitate, continuitate şi eficientă cu respectarea legislaţiei în vigoare;
11. să nu subconcesioneze serviciul/bunurile care fac obiectul concesiunii;
12. să plătească redevenţa la valoarea şi la termenul stabilite în contractul de concesiune;
13. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea Concedentului de a realiza serviciul de iluminat public să fie conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini;
14. să transmită Concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public pentru acest serviciu la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea Concedentului;
15. să restituie bunurile de retur către Concedent, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;
16. să propună Concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând serviciului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare;
17. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul prevăzut în contract, forţa majoră şi înţelegerea părţilor, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către Concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;
18. să notifice cauzele de natura să conducă la reducerea activităţi şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
19. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de munca si normele de protecţia muncii;
20. să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;
21. în cazul în care Concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public sau datorită modificărilor survenite conform prevederilor Art 13, alin 3, va notifica de îndată acest fapt Concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
22. Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, activităţi ori prestarea serviciului în noile condiţii stabilite de Concedent, în mod unilateral, potrivit Art.13, alin.3, fără a putea solicita încetarea acestuia;
23. Concesionarul va respecta obligaţia asumată prin oferta prezentată de a utiliza forţa de muncă locală;
24. Alte clauze privind obligaţiile Concesionarului decurg din cerinţele impuse prin caietului de sarcini .

OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI
Art.15 - Concedentul are următoarele obligaţii:
1. să asigure resursele bugetare necesare plăţii ratelor conform Anexei 4 la prezentul contract şi pentru plăţile curente conform art. 17;
2. să participe şi să asigure condiţii pentru realizarea auditului tehnic al instalaţiilor existente, conform competenţelor şi normelor legale în vigoare;
3. să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public având în vedere reglementările legale în vigoare ;
4. să predea Concesionarului la data intrării in vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare (cele din evidenţele Concedentului);
5. să aprobe programul lunar de execuţie a lucrărilor obiectivelor şi prestaţiilor stabilind priorităţile de execuţie şi intervenţii;
6. să constituie Corpul Agenţilor Constatatori - reprezentanţi numiţi în vederea verificării activităţilor efectuate de Concesionar şi avizării situaţiilor lunare de lucrări - şi să transmită Concesionarului numele acestora;
7. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune, cu respectarea art. 27 si art. 28;
8. să acorde sprijin pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pe baza documentaţiilor întocmite de Concesionar;
9. să nu-l tulbure pe Concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;
10. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral prevederile prezentului contract de concesiune, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 13, alin. 3;
11. să notifice Concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor Concesionarului;
12. Concedentul va urmări prin persoanele împuternicite de primar (Corpul Agenţilor Constatatori) stadiul şi calitatea realizării obiectivelor, modul de îndeplinire a contractului cât şi respectarea programelor stabilite;
13. să asigure asistenţă şi protecţie pentru cazul unor intervenţii sau lucrări ce presupun exercitarea autorităţii publice;
14. să pună la dispoziţia Concesionarului atunci când se impune, planurile cadastrale ale unităţi administrative, în limita existenţei lor;
15. Concedentul poate să pună la dispoziţia Concesionarului, pe toată perioada concesiunii, spaţiile şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor ce fac obiectul contractului;
16. Concedentul va introduce Concesionarul pe lista emitenţilor de avize edilitare pentru lucrări ce pot afecta integritatea si buna funcţionare a sistemului de iluminat public. Concesionarul nu poate fi declarat răspunzător pentru daunele produse de lucrări la care nu a primit responsabilitatea de aviz edilitar.

VIII. PLĂŢI

Art. 16. - Categorii de lucrări, servicii si bunuri

16.1 Lucrări privind reabilitarea prin modernizare şi extindere a sistemului de iluminat, realizarea accesului facil la aparatele de comandă şi echipamentele de măsurare prin separarea lor de celelalte instalaţii din posturile de transformare şi montarea într-un tablou amplasat pe domeniul public

(1) Concesionarul se angajează să realizeze obiectivele stabilite de Concedent utilizând tarifele unitare din oferta comercială prezentată de Concesionar şi acceptată de Concedent prin adjudecarea comisiei de evaluare a licitaţiei şi care face parte integrantă din prezentul contract, conform Anexelor 1 a, 1b.
Situaţiile de lucrări lunare vor fi întocmite având la bază tarifele unitare în Euro prezentate în ofertă si programul de lucrări avizat de concedent prin serviciul de specialitate.
(2) Valoarea lucrărilor (bunurilor) de realizat pentru sistemul de iluminat public al Municipiului BOTOSANI (reabilitare, modernizare extindere, iluminat arhitectural, realizarea accesului facil la aparatele de comandă prin separarea în posturi de transformare ) aşa cum a rezultat din oferta întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, este de 6.870.582 lei RON respectiv 1.882.197 euro fără TVA ( pentru 1 euro de 3,6503 lei RON la data de 03.03.2005).
(3) Valoarea contractului va putea fi modificată prin acte adiţionale având la bază programele de lucrări lunare aprobate de concedent, rezultate ca urmare a auditului tehnic care stabileşte starea instalaţiilor existente, nivelul extinderilor şi lucrările suplimentare rezultate , conform cerinţelor caietului de sarcini;
(4) După semnarea contractului părţile vor releva situaţia existentă în teren şi starea tehnică a componentelor sistemului de iluminat conform listei de priorităţi întocmite de Concedent. Pentru stabilirea valorii în oricare fază a contractului se vor utiliza tarifele unitare în Euro, pe categorii de lucrări prezentate de Concesionar în oferta adjudecată;
(5) Plata lucrărilor menţionate la art. 14 alin. 1 lit. a şi c se va efectua în rate, in termen de 8 ani, conform graficului de plăţi (Anexa 4);
(6) Produsele, serviciile şi lucrările executate vor avea garanţia solicitată prin Caietul de sarcini, perioada de garanţie începând cu data recepţiei acestora, după montarea acestora în sistem
(7) Garanţia de bună execuţie în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor contractate si executate, potrivit definiţiei acestora de la paragraful 1 al art 16.1, se va constitui prin reţineri succesive din valoarea lunară a lucrărilor executate conform situaţiilor de lucrări acceptate şi confirmate şi se restituie la finalizarea lucrărilor, pe baza de proces verbal de recepţie . Sumele reţinute lunar se vor vira într-un cont de garanţie deschis de Concesionar la dispoziţia Concedentului.
(8) Concedentul poate emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în limita prejudiciului creat, dacă Concesionarul nu îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Concedentul are obligaţia de a notifica acest lucru Concesionarului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate;
(9) Neexecutarea din vina Concesionarului la timp a programului de lucrări stabilit şi aprobat de Concedent, duce la penalizarea Concesionarului. Nivelul penalizării este egal cu cuantumul perceput pentru impozitele şi taxele locale şi se va aplica la valoarea lucrărilor nerealizate conform programului. Sancţiunea se aplică la prima plată a facturii eliberate de Concesionar după notificare , reducându-se din valoarea acesteia.

16.2. Întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat
(1) Concesionarul se angajează să furnizeze serviciile de întreţinere si menţinere a sistemului de iluminat public, la tarifele unitare exprimate în Euro, specifice acestei categorii de lucrări stabilite în ofertă (Anexa 1 b).
(2) Concesionarul va executa sectorizarea , întreţinerea şi numerotarea stâlpilor de iluminat conform cerinţelor din caietul de sarcini al licitaţiei;
(3) Valoarea medie anuală a lucrărilor de întreţinere si menţinere este de 180.357,3 lei RON echivalentul a 49.409 euro la data de 03.03.2005 din caietul de sarcini, fără TVA. Plata lucrărilor se va efectua integral, lunar, pe bază de situaţii de lucrări acceptate de Concedent luându-se în calcul cursul Euro din ultima zi din luna pentru care se întocmeşte situaţia de lucrări. Termenul de plată este 15 ale lunii, cu condiţia ca factura să fie înaintată concedentului până în data de 12 a lunii.16.3 Realizarea sistemului de iluminat ornamental festiv

(1) Lucrările vor fi executate la comanda beneficiarului (Concedentului) care va aproba programul şi cantitatea de lucrări de executat.

(2) Situaţiile de lucrări vor fi întocmite având la bază tarifele unitare în Euro la data de 03.03.2005 pentru această categorie de lucrări , tarife prezentate în oferta financiară şi acceptate de Concedent, anexa 1c. la prezentul contract.

(3) pentru categoriile de lucrări (operaţiuni) pentru care nu există tarife ofertate, acestea vor fi negociate între părţi.

16.4. Gestionarea energiei electrice aferente iluminatului public

(1) Această secţiune a contractului va face obiectul unui act adiţional.

Art. 17 . Modalităţi de plată
17.1 Lucrări privind reabilitarea prin modernizare şi extindere a sistemului de iluminat, realizarea accesului facil la aparatele de comandă şi echipamentele de măsurare prin separarea lor de celelalte instalaţii din posturile de transformare şi montarea într-un tablou amplasat pe domeniul public
(1) Concesionarul va prezenta Concedentului până pe data de 10 a fiecărei luni, pe bază de documente justificative, (situaţie de lucrări, procese verbale de recepţie) facturi pentru realizarea obiectivelor stabilite de Concedent la art.14 alin. 1 .
(2) Situaţiile lunare de lucrări se întocmesc şi se facturează la cursul Euro din ofertă, respectiv 3.6503 lei RON.
(3) Concedentul va plăti până la data de 20 a lunii rata scadentă conform graficului de plăţi anexat (Anexa 4)
(4) Preţurile unitare aplicate în situaţiile de lucrări sunt cele prevăzute în anexa 1a,
(5) Actualizarea situaţiilor de plată se va realiza prin aplicarea unui coeficient calculat astfel:

K = Curs euro la data plăţii/Curs euro la data ofertei, respectiv 3,6503 lei RON


(6) Pentru lucrările executate şi nedecontate Concedentul va emite în termen de 10 zile de la data facturării bilete la ordin până la nivelul ratelor scadente, cu încadrarea în graficul de plăţi.
Datele referitoare la biletele la ordin, valoarea si scadenta acestora se vor înregistra in Subregistrul datoriei publice, o copie a cestei înregistrări însoţind biletele la ordin ce vor fi remise Concesionarului.

(7) Neemiterea biletelor la ordin conform Art. 17 (6) poate constituie încetarea unilaterală a contractului şi se aplică prevederile Art. 19 (2);
(8) Cuantumul biletelor la ordin emise de Concedent nu poate depăşi valoarea stabilită la Cap. 16.1, decât ca urmare a unui act adiţional;
(9) Intârzierea la plată a prestaţiilor va conduce la perceperea de dobânzi şi penalităţi în cuantumul celor percepute pentru impozitele şi taxele locale.
(10) Părţile de comun acord pot conveni modificarea graficului de plăţi prin act adiţional.


17.2 Întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat


(1) Plata lucrărilor se va efectua lunar pe bază de situaţii de lucrări acceptate de Concedent şi proces verbal de recepţie a lucrărilor începând cu prima lună, după semnarea contractului.
(2) Situaţiile de lucrări lunare vor fi întocmite având la bază tarifele unitare exprimate in EUR prezentate în ofertă si programul de lucrări aprobat de Concedent.Cap. IX RECEPŢIONAREA LUCRĂRILOR
A.

(1) Lucrările prevăzute la art. 16.1 vor fi recepţionate lunar (secvenţial) pe baza programului de lucrări aprobat de Concedent, de către o comisie de recepţie numită prin dispoziţie de către primar.
(2) Comisia de recepţie va constata şi consemna stadiul execuţiei lucrărilor , calitatea şi cantitatea lucrărilor efectuate, corespondenţa acestora cu cerinţele caietului de sarcini şi oferta tehnică prezentată, întocmind procese verbale de recepţie , la care vor fi ataşate şi procesele verbale de lucrări ascunse. De asemenea vor fi anexate buletine de calitate , de verificare , încercări pentru aparatele, echipamentele sau lucrările pentru care se impune acest lucru, conform cerinţelor din caietul de sarcini.
(3) În cazul în care se constată lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se termenele pentru remedierea sau înlocuirea acestora.

B. Lucrările de întreţinere şi menţinere a sistemului de iluminat vor fi recepţionate lunar de către serviciul de specialitate din cadrul primăriei, care va confirma şi situaţiile de lucrări. Personalul respectiv va fi împuternicit prin dispoziţie de primar.

Art. 18. Indicatorii de performanta ,cantitatea si calitatea serviciului executat sunt prevăzuţi in Anexa 5 la prezentul contract.

CAPITOLUL X. - INCETAREA CONTRACTULUI
Art.19.
(1) Contractul încetează de drept fără intervenţia instanţei, fără somaţie, sau punere în întârziere în următoarele cazuri :
a) Concesionarul a abandonat într-o manieră explicită şi irevocabilă contractul ;
b) Concesionarul a cesionat drepturile şi obligaţiile sale;
c) Concesionarul intră în procedură de reorganizare şi lichidare judiciară ;
d) în cazul în care Concesionarul întârzie în achitarea integrală a redevenţei datorate cu mai mult de 60 de zile.
(2) Părţile convin ca prezentul contract să înceteze :
a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea lui şi dacă Concedentul şi-a achitat obligaţiile de plată ;
b) prin acordul părţilor, înainte de împlinirea termenului contractului, prin încheierea unui act adiţional care va reglementa eventualele pretenţii ale părţilor;
(3) În cazul în care contractul încetează conform punctului 2 lit. a) sau b) Concedentul va plăti la zi Concesionarului sumele datorate pana la acea dată, pe baza deconturilor lunare sau a altor documente justificative confirmate de Concedent.
(4) Prezentul contract de concesiune mai poate înceta in următoarele situaţii :
a) la dispariţia, dintr-o cauza de forţă majoră, a bunului concesionat sau in cazul imposibilităţii obiective a Concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
b) in cazul in care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea Concedentului; in acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economico in care se va stabili preţul răscumpărării; in aceasta situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;
c) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor si condiţiilor reglementate de lege.

Art. 20.
(1) Concesionarul poate renunţa la contract dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) comunică în scris autorităţii competente intenţia sa de renunţare cu cel puţin 60 de zile înainte;
b) pune la dispoziţia Concedentului întreaga documentaţie privind activitatea desfăşurată până la data renunţării, precum si rezultatele acesteia;
c) achita Concedentului redevenţa datorată până la momentul încetării concesiunii.
(2) După îndeplinirea de câtre Concesionar a condiţiilor prevăzute la alin. 1, Concedentul emite o hotărâre de încuviinţare a renunţării;
(3) Încetarea contractului devine efectiva la 60 de zile de la data hotărârii de încuviinţare a renunţării;
(4) Încetarea contractului datorată renunţării unilaterale din partea Concesionarului, conform Art. 20 (1), (2) si (3) , atrage după sine plata unei despăgubiri Concedentului de 1,5 ori valoarea obiectivelor asumate prin contract si neexecutate. Nu constituie renunţare unilaterala la contract din partea Concesionarului întreruparea activităţilor datorită neachitării prestaţiilor , conform Art. 17 (9).

Art. 21. La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile care au fost utilizate de Concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate conform prevederilor caietului de sarcini după cum urmează:
a) bunuri de retur: bunuri ale Concedentului care au servit la realizarea obiectului concesiunii, precum şi bunurile care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini şi documentaţiile tehnice aferente. Bunurile de retur vor fi restituite în mod gratuit şi libere de orice sarcini numai în cazul achitării integrale a obligaţiilor de plată de către Concedent;
b) bunuri de preluare: acele bunuri care aparţin Concesionarului şi au fost utilizate de acesta pe durata concesiunii şi care, prin înţelegerea între părţi pot reveni Concedentului, dacă acesta îşi manifestă intenţia de a le prelua în schimbul plăţii unei compensaţii, de regulă egală cu valoarea contabilă actualizată;
c) bunuri proprii: acele bunuri care aparţin Concesionarului şi au fost utilizate pe durata concesiunii şi care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea Concesionarului.

CAPITOLUL XI. - Forţa majora
Art. 22.
(1) Forţa majoră este împrejurarea imprevizibilă şi insurmontabilă, de neînlăturat, care împiedică, în mod obiectiv şi fără nici o culpă din partea Concesionarului executarea obligaţiilor contractuale ale acestuia.
(2) Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi în termen de 24 ore, prin corespondenţă scrisă, cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente române.
(3) Partea care invoca forţa majora este obligata sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecinţelor lui.

Art. 23.
(1) În caz de forţă majoră constatată şi comunicată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă, cu perioada corespunzătoare a acesteia, cu menţiunea că nici una dintre părţi nu va pretinde penalităţi, sau despăgubiri pentru întârzieri cu executarea contractului.
(2) Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării va suporta irevocabil consecinţele cazului de forţă majoră şi îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii.

Art. 24.
În cazul dispariţiei sau imposibilităţii de exploatare a bunului concesionat, situaţie constatată şi verificată de comisia legal constituită, părţile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

CAPITOLUL XII. - LITIGII
Art. 25.
(1) Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
(3) Numai hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile produc efectele de încetare a derulării prezentului contract.

Art. 26.
Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula, prin act adiţional la contractul de concesiune, clauze compromisorii.


CAPITOLUL XIII. - NOTIFICĂRI

Art.27.
(1) În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă cu confirmare de primire, la adresa SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Sector 2, CP 020335, pentru Concesionar si la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract pentru Concedent.
(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare.
(3) Dacă notificarea se transmite prin fax, ea se consideră a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la aliniatele precedente.


CAPITOLUL XIV. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE

Art. 28.
(1)In conformitate cu prevederile documentaţiei de achiziţie părţile convin că documentaţiile tehnică şi economică, oferta, termenii şi clauzele acestui contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu divulge terţilor nici o informaţie aferentă acestuia fără acordul celeilalte părţi cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL XV. - ACTE NORMATIVE DE REFERINTA
Art.29. - Prezentul contract de concesiune a fost încheiat având la bază următoarele prevederi legale:
a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunala nr.326/2001, cu modificările si completările ulterioare;
b) Ordonanţa Guvernului nr.42/2003 privind organizarea si funcţionarea serviciilor de iluminat public
c) Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor; cu modificările şi completările ulterioare;
d)H.G. nr.216/1999 pentru aprobarea normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare;
e)Legea 475/2003 de aprobare a Ordonanţei Guvernului 42/2003
f) Hotărârea Guvernului 955/2004 de aprobare a reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea a serviciilor publice de administrarea a domeniului public si privat de inters local.

CAPITOLUL XV. DISPOZIŢII FINALE

Art.30.

(1) Modificarea prezentului contract se face numai prin acte adiţionale încheiate între părţile contractante, prezentate şi însuşite de Consiliul Local.
(2) Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală între acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
(3) În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al său.
(4) Concesionarul este obligat să prevadă în actele juridice pe care le întocmeşte şi prin care îşi asumă obligaţii faţă de terţi o clauză specială potrivit căreia Concedentul va substitui Concesionarul la încetarea concesiunii din orice cauza.
(5) Prezentul contract de concesiune împreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul său reprezintă voinţa parţilor.
(6) In situaţia in care va exista o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care să ducă la încetarea contractului, in afara voinţei parţilor, Concedentul nu-si asuma nici o obligaţie, cu excepţia plăţii contravalorii situaţiilor de lucrări confirmate de acesta.
(7) Derularea prezentului contract va începe după emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către Concedent.
(8) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 4 exemplare, dintre care 2(două) exemplare pentru Concedent şi 2 (două) exemplare pentru Concesionar si intră în vigoare la data semnării sale.

CONCEDENT,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

CONCESIONAR
FLASH LIGHTING SERVICES SA BUCURESTI

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 337
Botoşani, 28 iulie 2005