Hotărârea nr. 313/2005

HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea unităţii de învăţământ preşcolar „Grădiniţa nr.5” a unui teren în suprafaţă de 124 mp.
Nr. 313 / 28 iulie 2005
HOTĂRÂRE
privind transmiterea în administrarea unităţii de învăţământ preşcolar
„Grădiniţa nr.5” a unui teren în suprafaţă de 124 mp.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile d-lui Primar Cătălin Mugurel Flutur privind transmiterea în administrarea Grădiniţei nr. 5, a unui teren în suprafaţă de 124 mp,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare locală, Strategii, patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" din Legea nr. 215/2001 şi prevederilor Legii nr. 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Grădiniţei nr.5 a terenului în suprafaţă de 124 mp., amplasat adiacent sediului unităţii din str. Unirii nr.10, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Predarea, respectiv primirea terenului se va face pe bază de protocol încheiat între părţi.
Art.2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Nr. 313
Botoşani, 28 iulie 2005