Hotărârea nr. 309/2005

HOTĂRÂRE privind reorganizarea Direcţiei Servicii Publice, precum şi pentru stabilirea modului de repartizare a patrimoniului acesteia
Nr. 309 / 28 iulie 2005
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Direcţiei Servicii Publice,
precum şi pentru stabilirea modului de repartizare
a patrimoniului acesteia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind reorganizarea Direcţiei Servicii Publice, precum şi pentru stabilirea modului de repartizare a patrimoniului acesteia,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei economice, Serviciului Patrimoniu şi Serviciului administraţie locală, juridic, contencios, raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit. f), g), h) şi i) din Legea nr. 215/2001, art. 40, art. 41 alin. 2, art. 43 şi art. 47 - 50 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, dispoziţiilor incidente în materie ale Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Codului Muncii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor), din municipiul Botoşani, aprobat prin H.C.L. nr. 202/31.05.2005, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare a cimitirelor, aflate în proprietatea municipiului Botoşani, aprobat prin H.C.L. nr. 203/31.05.2005, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea municipiului Botoşani, aprobat prin H.C.L. nr. 204/31.05.2005, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare a Stadionului Municipal Botoşani, aprobat prin H.C.L. nr. 205/31.05.2005, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de administrare a Serviciului public de ecarisaj aprobat prin H.C.L. nr. 206/31.05.2005, H.C.L. nr. 121/31.03.2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind reorganizarea, prin divizare, a Direcţiei Servicii Publice Botoşani şi delegarea gestiunii serviciilor publice administrate de Direcţia Servicii Publice Botoşani, către S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani, H.C.L. 122/31.03.2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, H.C.L. nr. 207/31.05.2005 privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor), H.C.L. nr. 209/31.05.2005 privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, H.C.L. 208/31.05.2005 privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor, H.C.L. nr. 210/31.05.2005 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru desfăşurarea Serviciului public de administrare stadion, H.C.L. nr. 211/31.05.2005 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru desfăşurarea Serviciului public de ecarisaj,


în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă inventarul patrimoniului, bilanţul contabil şi situaţia contractelor în curs de execuţie ale Direcţiei Servicii Publice - Botoşani la data de 30. 06.2005, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 (cu subanexele 3.I; 3.II. 1, 2, 3, 4, 5; 3.III. 1, 2, 3, 4; 3.IV, şi 3.V) la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă reorganizarea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, prin divizare totală. Urmare reorganizării, Direcţia Servicii Publice - Botoşani încetează de a avea fiinţă.
Se aprobă repartizarea bunurilor aflate în administrarea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, către S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani, S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani şi Primăria Municipiului Botoşani, potrivit anexei nr. 4 (cu subanexele 4.1.1. - 4.1.3.).
Situaţia litigiilor care se preiau şi în care S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani şi S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani se subrogă Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, este prezentată în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
Activul şi pasivul din bilanţul contabil al Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, încheiat la 30 iunie 2005, aferent bunurilor repartizate potrivit alin. 2 se predă pe bază de protocol Primărei Municipiului Botoşani.
Contractele în curs de executare ale Direcţiei Servicii Publice - Botoşani se repartizează după cum urmează:
a) contractele prevăzute în subanexele 3.I nr. crt. 1 şi 25; 3.IV se preiau de către Primăria Municipiului Botoşani;
b) contractele prevăzute în subanexele 3.I nr. crt. 2, 6, 8, 9, 10, 12, 19, 21, 22; 4; 3.II.1 - 3.II.5 şi 3.V se preiau de către S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani;
c) contractele prevăzute în subanexele 3.I nr. crt. 7, 13 şi 3.III.1 - 3.III.4 se preiau de către S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani.
Contractele prevăzute în subanexa 3.I la nr. crt. 3, 5, 11, 18, 20, 23, 26 şi 27 se reziliază.
Contractele prevăzute în subanexa 3.I la nr. crt. 14, 15, 16 şi 17 încetează prin confuziune.
Situaţia personalului Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, care va fi preluat de către S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani, S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani şi Primăria Municipiului Botoşani este prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre (cu subanexele nr. 6.1 - 6.3).
Preluarea bunurilor, activului şi pasivului din bilanţul contabil aferente acestora, contractelor în curs de executare şi litigiilor se face, pe bază de protocol de către Primăria Municipiului Botoşani şi vor fi predate către S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani şi S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani, conform prevederilor prezentei hotărâri. Preluarea se va face pentru Primăria Municipiului Botoşani de către o comisie numită prin dispoziţie a Primarului, iar pentru S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani, de către comisii numite prin decizii ale directorilor acestora.

Art.3. Se numeşte Comisia de predare a patrimoniului (creanţe, debite, contracte în curs de executare, bunuri proprii, bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Botoşani), litigiilor şi personalului ce a aparţinut Direcţiei servicii Publice - Botoşani, în componenţa prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art.4. Statul de funcţii al Serviciului Intervenţii Edilitare se modifică şi se înlocuieşte cu Statul de funcţii prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art.5. Administratorii S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani, vor lua măsuri de înscriere la Oficiul Registrului Comerţului Botoşani a menţiunilor ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.6. În cazul în care prezenta hotărâre nu are reglementare, răspunderea şi drepturile Primăriei Municipiului Botoşani, S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani faţă de creditorii şi debitorii Direcţiei Servicii Publice - Botoşani se realizează potrivit dispoziţiilor art. 48 alin. 1 teza I-a din Decretul nr. 31/1954.

Art.7. Orice divergenţe apărute în procesul de predare - primire sau de altă natură vor fi soluţionate prin hotărâre a Consiliului Local.

Art.8. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate ale Consiliului Local, comisia numită potrivit art. 3, administratorii S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani şi S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Nr. 309

Botoşani, 28 iulie 2005