Hotărârea nr. 3/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru promovarea proiectului : „Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani” prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială
Nr. 3 / 14 ianuarie 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri pentru promovarea proiectului :
„Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani”
prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea unor măsuri pentru promovarea proiectului : "Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani" prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială
văzând raportul de specialitate al Biroului Investiţii, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
având în vedere prevederile din Ghidul Solicitantului pentru Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială , Dezvoltarea Infrastructurii Regionale elaborat de M.I.E. şi Ordonanţa de urgenţă nr. 45 din 05 iunie 2003 privind finanţele publice aprobată prin Legea nr. 108 din 07 aprilie 2004.
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale, nr.215 / 2001,


h o t ă r ă ş t e :
Art.1. Se aprobă finanţarea contribuţiei locale, in numerar, ce revine din totalul "costurilor eligibile" ale proiectului : "Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani" , pe parcursul realizării lucrărilor, conform bugetului din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă finanţarea costurilor neeligibile, a depăşirilor valorilor contractului de construcţie şi a tuturor costurilor asociate cu pregătirea proiectului şi elaborarea Aplicaţiei.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Botoşani, Flutur Cătălin Mugurel să semneze Declaraţia de Angajament, declaraţia prezentată în Anexa nr.2, la prezenta hotărâre.

Art.4.Primarul Municipiului Botoşani şi serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 3
Botoşani, 14.01.2005