Hotărârea nr. 284/2005

HOTĂRÂRE privind iniţierea demersurilor în vederea trecerii unui sector de drum din domeniul public al judeţului şi administrarea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri, în domeniul public al municipiului Botoşani şi administrarea Consiliului Local al municipiului Botoşani, judeţul Botoşani
Nr. 284 / 29 iunie 2005
HOTĂRÂRE
privind iniţierea demersurilor în vederea trecerii unui sector de drum din domeniul public al judeţului şi administrarea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri, în domeniul public al municipiului Botoşani şi administrarea Consiliului Local al municipiului Botoşani, judeţul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile Primarului Municipiului Botoşani privind iniţierea demersurilor în vederea trecerii unui sector de drum din domeniul public al judeţului şi administrarea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri, în domeniul public al municipiului Botoşani şi administrarea Consiliului Local Botoşani, judeţul Botoşani,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Cadastru, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" din Legea nr. 215/2001 şi a prevederilor Legii nr. 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului Judeţean Botoşani să aprobe trecerea din domeniul public al judeţului şi administrarea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri în domeniul public al municipiului Botoşani şi administrarea Consiliului Local Botoşani, judeţul Botoşani, a sectorului de drum ale cărui elemente de identificare sunt precizate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Nr. 284
Botoşani, 29 iunie 2005