Hotărârea nr. 273/2005

HOTĂRÂRE Privind validarea dispoziţiei primarului nr. 2125/20.06.2005, de recificare a bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005
Nr. 273 / 29 iunie 2005
HOTĂRÂRE
Privind validarea dispoziţiei primarului nr. 2125/20.06.2005, de recificare a bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Botoşani cu privire la validarea de către Consiliul Local al municipiului Botoşani a Dispoziţiei Primarului nr. 2125/20.06.2005 de rectificare a bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005,
având în vedere H.C.L. nr. 256 din 29 decembrie 2004 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005 şi H.C.L. nr.43/28.02.2005 privind modificarea art. 22 din H.C.L. nr. 256/2004,
având în vedere prevederile art 15 şi art. 46 din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare ,HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Validarea rectificării bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005, aprobată prin Dispoziţia Primarului nr. 2125/20.06.2005, prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 104.600 milioane lei, după cum urmează:
La partea de venituri:
• Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de distribuţie a energiei termice………………..+100.000 mil. lei
• Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea lucrărilor eferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de locuinţe noi………+ 4.600 mil. lei
Total venituri +104.600 mil. lei

La partea de cheltuieli:
Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe - total, din care:………………+104.600 mil. lei
• cheltuieli de capital - total, din care:…………………….+ 104.600 mil. Lei
- pentru realizarea unor obiective de investiţii de către S.C. Termica S.A. Botoşani, respectiv pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice suma de 100.000 milioane lei, repartizată prin Hotărârea Guvernului nr. 326/2005 ;
- pentru străzile care se amenajează în cvartalele de locuinţe nou construite prin A.N.L. suma de 4.600 mil. Lei, conform programului cu lucrările şi obiectivele finanţate prin Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului din transferuri de la bugetul de stat, pentru următoarele obiective de investiţi:
"Utilităţi locuinţe destinate închirierii
finanţate de ANL, Cartier Bucovina - străzi"_______________4.140 mil. lei
"Utilităţi Cartier A.N.L. Cişmea - străzi"___________________ 460 mil. lei
Suma de 104.600 milioane lei, alocată suplimentar pentru cheltuieli de capital se regăseşte în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2005.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Nr. 273
Botoşani, 29 iunie 2005