Hotărârea nr. 222/2005

HOTĂRÂRE privind susţinerea proiectului: “Recalificarea unui grup de persoane din municipiul Botoşani în meseriile de electrician constructor, electrician exploatare medie şi joasă tensiune şi confecţioner tâmplărie PVC pentru a le asigura menţinerea pe piaţa muncii”
Nr. 222 / 31 mai 2005
HOTĂRÂRE
privind susţinerea proiectului: “Recalificarea unui grup de persoane din municipiul Botoşani în meseriile de electrician constructor, electrician exploatare medie şi joasă tensiune şi confecţioner tâmplărie PVC pentru a le asigura menţinerea pe piaţa muncii”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea d-lui Primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la parteneriatul în cadrul proiectului: "Recalificarea unui grup de persoane din municipiul Botoşani în meseriile de electrician constructor, electrician exploatare medie şi joasă tensiune şi confecţioner tâmplărie PVC pentru a le asigura menţinerea pe piaţa muncii", din programul Phare 2003, Coeziune economică şi socială - Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri active pe piaţa muncii iniţiat de GRUPUL ŞCOLAR "GH. ASACHI" BOTOŞANI - Centrul de resurse pentru regiunea nord-est,
având în vedere cerinţele impuse în Ghidul solicitantului al programului Phare 2003, Coeziune economică şi socială - Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri active pe piaţa muncii
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Edilitare, Compartimentul Programe cu Finanţare Externă, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Consiliul Local susţine co-finanţarea proiectului: "Recalificarea unui grup de persoane din municipiul Botoşani în meseriile de electrician constructor, electrician exploatare medie şi joasă tensiune şi confecţioner tâmplărie PVC pentru a le asigura menţinerea pe piaţa muncii", finanţat în cadrul programului Phare 2003, Coeziune economică şi socială - Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane - Măsuri active pe piaţa muncii iniţiat de GRUPUL ŞCOLAR "GH. ASACHI" BOTOŞANI - Centrul de resurse pentru regiunea nord-est, prin alocarea de la bugetul local a sumei de 3.500 euro, reprezentând 5% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
Art.2. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local şi responsabilul de proiect desemnat prin dispoziţie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu
Nr. 222
Botoşani, 31 mai 2005