Hotărârea nr. 211/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru desfăşurarea Serviciului public de ecarisaj
Nr. 211 / 31 mai 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru desfăşurarea Serviciului public de ecarisaj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

            analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind aprobarea  Caietului de sarcini pentru desfăşurarea Serviciului public de ecarisaj,
            văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei economice, Direcţiei Dezvoltare, Strategii, Patrimoniu şi Serviciului administraţie publică, juridic - contencios, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
            în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, aprobată cu modificări de Legea nr. 3/2003, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 122/31.03.2005 privind aprobarea Calendarului activităţilor de reorganizare, prin divizare a Direcţiei Servicii Publice Botoşani, de predare - primire a patrimoniului şi reglementare a modului de gestionare a bunurilor şi activităţilor administrate de Direcţia Servicii Publice Botoşani,
            în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/12001,


h o t ă r ă ş t e:
            

             Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini pentru desfăşurarea Serviciului public de ecarisaj, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
            Forma de gestiune a Serviciului public de ecarisaj este gestiunea directă.
Art.2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,                                                           
Consilier,
Constantin Costic
                            
Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 211
Botoşani, 31.05.2005