Hotărârea nr. 209/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
Nr. 209 / 31 mai 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului cadru de delegare
a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ şi
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei economice, Direcţiei Dezvoltare, Strategii, Patrimoniu şi Serviciului administraţie publică, juridic - contencios, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, aprobată cu modificări de Legea nr. 3/2003, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 122/31.03.2005 privind aprobarea Calendarului activităţilor de reorganizare, prin divizare a Direcţiei Servicii Publice Botoşani, de predare - primire a patrimoniului şi reglementare a modului de gestionare a bunurilor şi activităţilor administrate de Direcţia Servicii Publice Botoşani,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/12001,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea către S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contractul cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Durata concesionării Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă este de 10 ani.
Art.3. Se numeşte comisia de negociere a clauzelor contractului de concesiune a Serviciului public de administrare a fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în componenţa prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate al Consiliului Local şi comisia numită conform art.3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 209
Botoşani, 31.05.2005
ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. 209/31.05.2005


COMPONENŢA
Comisiei de negociere a clauzelor contractului de
concesiune a Serviciului public de de administrare a
fondului locativ şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţăPreşedinte: Cătălin Mugurel Flutur, Primar
Membri: Romulus Eram, Viceprimar
Valerian Sănduc, Director economic
Gheorghe Vâzdoagă, Consilier local
Florin - Simion Egner, Consilier local
Miluţă Timofti, Consilier local
Constantin Costic, Consilier Local
Secretar: Cezar Puiu, Şef Serviciu Patrimoniu, Cadastru, Fond Funciar.Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu