Hotărârea nr. 207/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor)
Nr. 207 / 31 mai 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului cadru de delegare
a gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor),
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei economice, Direcţiei Dezvoltare, Strategii, Patrimoniu şi Serviciului administraţie publică, juridic - contencios, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, aprobată cu modificări de Legea nr. 3/2003, Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 122/31.03.2005 privind aprobarea Calendarului activităţilor de reorganizare, prin divizare a Direcţiei Servicii Publice Botoşani, de predare - primire a patrimoniului şi reglementare a modului de gestionare a bunurilor şi activităţilor administrate de Direcţia Servicii Publice Botoşani,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/12001,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă caietul de sarcini pentru delegarea către S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani a gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor), prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contractul cadru de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor), prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Durata concesionării Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor), este de 10 ani.
Art.3. Se numeşte comisia de negociere a clauzelor contractului de concesiune a Serviciului public de administrare a pieţelor şi târgului (obor), în componenţa prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate al Consiliului Local şi comisia numită conform art.3, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 207
Botoşani, 31.05.2005ANEXA nr. 3la H.C.L. nr. 207/31.05.2005COMPONENŢA
Comisiei de negociere a clauzelor contractului de
concesiune a Serviciului public de de administrare a
pieţelor şi târgului (obor)Preşedinte: Cătălin Mugurel Flutur, Primar
Membri: Romulus Eram, Viceprimar
Valerian Sănduc, Director economic
Viorica Andronachi, Consilier local
Ştefan Mihai, Consilier local
Cătălin - Virgil Alexa, Consilier local
Ovidiu Epuraş, Consilier local
Secretar: Cezar Puiu, Şef Serviciu Patrimoniu, Cadastru, Fond Funciar.Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu