Hotărârea nr. 204/2005

HOT�R�RE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de administrare a fondului locativ si spatiilor cu alt� destinatie dec�t aceea de locuint�, aflate �n proprietatea Municipiului Botosani
Nr. 204 / 31 mai 2005
HOT�R�RE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Serviciului public de administrare a fondului locativ si spatiilor cu alt� destinatie
dec�t aceea de locuint�, aflate �n proprietatea Municipiului Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

            analiz�nd propunerile domnului Primar C�t�lin Mugurel Flutur, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de administrare a fondului locativ si spatiilor cu alt� destinatie dec�t aceea de locuint�,  aflate �n proprietatea Municipiului Botosani, precum si propunerile formulate �n cursul dezbaterii proiectului de hot�r�re,
            v�z�nd raportul de specialitate comun al Directiei Dezvoltare, Patrimoniu, Strategii,  Directiei economice si Serviciului administratie local�, juridic - contencios, precum si raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
            �n baza dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobat� si modificat� de Legea nr. 3/2003, Hot�r�rii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglement�rilor � cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002, art. 38 alin. 2 lit. f), g) si i) din Legea nr. 215/2001, H.C.L. nr. 121/2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru reorganizarea, prin divizare, a Directiei Servicii Publice � Botosani si delegarea gestiunii serviciilor publice administrate de Directia Servicii Publice � Botosani, c�tre S.C. �Urban Serv� � S.A. Botosani si S.C. �Locativa� � S.A. Botosani si H.C.L. nr. 122/2005 privind unele m�suri pentru reorganizarea Directiei Servicii Publice � Botosani,
            �n temeiul art. 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/12001,

h o t � r � s t e:

             Art.1. Se aprob� Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului public de administrare a fondului locativ si spatiilor cu alt� destinatie dec�t aceea de locuint�,  aflate �n proprietatea Municipiului Botosani, prev�zut �n anexa la prezenta hot�r�re.
            Art.2. Se aprob� delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a fondului locativ si spatiilor cu alt� destinatie dec�t aceea de locuint�,  aflate �n proprietatea Municipiului Botosani, prin negociere direct�, c�tre S.C. �Locativa� � S.A. Botosani, �n conformitate cu prevederile art. 13 alin. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002.
Art.3. Pe data intr�rii �n vigoare a prezentei hot�r�ri se abrog� orice dispozitii contrare.
Art.4. Primarul municipiului Botosani, prin serviciile din aparatul de specialitate al Consiliului Local, administratorii S.C. �Locativa� � S.A. Botosani si Aparatul de lucru al Consiliului Local, vor duce la �ndeplinire prevederile prezentei hot�r�ri.


PRESEDINTE DE SEDINT�,                           CONTRASEMNEAZ�,
  Consilier, Constantin Costic                                Secretar, Ioan Apostu

Nr. 204
Botosani, 31.05.2005

              ROM�NIA                                                                  Anexa
   JUDETUL BOTOSANI                       la H.C.L. nr. 204 din 31.05.2005
MUNICIPIUL BOTOSANI
     CONSILIUL LOCAL                              
                            


REGULAMENT  DE ORGANIZARE
SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SI SPATIILOR CU ALT� DESTINATIE DEC�T ACEEA DE LOCUINT�, AFLATE �N PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BOTOSANI


Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului public de administrare a fondului locativ si spatiilor cu alt� destinatie dec�t aceea de locuint�, aflate �n proprietatea municipiului Botosani, stabileste reguli specifice privind modul de gestionare a activit�tilor de exploatare, �ntretinere, reparatii curente si reabilitare a bunurilor aferente, �n conformitate cu legile �n vigoare.
Art.2. Beneficiarii Serviciului pot fi: persoane fizice, persoane juridice, asociatii familiale, societ�ti comerciale si institutii publice.

Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVIT�TII

Art.3. Operatorul gestioneaz� serviciul prin activit�ti specifice const�nd, �n principal, �n:
1.      organizarea activit�tii de �nchiriere a locuintelor din fondul locativ si spatiilor cu alt� destinatie dec�t aceea de locuint�, aflate �n proprietatea municipiului Botosani.
2. organizarea activit�tii �ncasare a chiriei, urm�rirea �ncas�rii debitelor, rezilierea contractelor de �nchiriere, conform legislatiei �n vigoare;
3.      stabilirea chiriei conform legilor �n vigoare;
4.      organizarea activit�tii de v�nzare a locuintelor potrivit legislatiei �n vigoare;
5.      urm�rirea respect�rii drepturilor si obligatiilor chiriasului prev�zute �n prezentul regulament;
6.      respectarea drepturilor si obligatiilor proprii ce-i revin;
7.      mentinerea �n stare de functionare a cl�dirilor, pe toat� durata administr�rii.
8.      �nchirierea prin licitatie public� a spatiilor cu alt� destinatie dec�t cea de locuint� conform metodologiei aprobat� de Consiliul Local;
9.      efectuarea contracost de servicii �n domeniu;
10.      executarea lucr�rilor de investitii, conform aprob�rilor Consiliului Local.

Capitolul III
STABILIREA SI PLATA CHIRIEI

      Art.4.  (1) Chiria practicat� pentru locuinte este cea stabilit� conform legislatiei �n vigoare.
(2) Chiriile se diferentiaz� pe categorii de zone si tip de locuint� (locuint�, locuint� social�, locuinta de necesitate, etc., conform Legii).
Art.5. Nivelul tarifelor de pornire la licitatie pentru spatiile cu alt� destinatie dec�t cea de locuint� este aprobat �n Consiliul Local, la propunerea operatorului.
Art.6. Operatorul are obligatia de a supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Botosan, propunerea nivelului minim al chiriei pentru spatiile cu alt� destinatie dec�t cea de locuint�.
Art.7.  Nivelul tarifelor de pornire la licitatie pentru spatiile cu alt� destinatie dec�t cea de locuint� se reactualizeaz� trimestrial functie de indicele de inflatie pentru servicii comunicat de Directia de Statistic�.
Art.8. Pentru spatiile cu destinatia de locuint� plata chiriei se va face p�n� la data de 10 a lunii curente pentru luna urm�toare, iar �n caz de neplat� dup� data de 01 a lunii urm�toare se percepe, la valoarea neachitat�, o penalitate �n cuantumul stabilit prin lege.
Art.9. Plata chiriei pentru spatiile cu alt� destinatie dec�t cea de locuint� se face lunar, p�n� la data de 25 a lunii.
Art.10. Neplata la termen a chiriei pentru spatiile cu alt� destinatie dec�t cea de locuint� atrage aplicarea de penalit�ti, conform legilor �n vigoare si dispozitiilor contractuale.

Capitolul IV
DREPTURILE OPERATORULUI

Art.11. Operatorul are urm�toarele drepturi:
1.      s� primeasc�, prin subventie, suma corespunz�toare diferentei de tarif la chiria stabilit� pentru locuintele de necesitate si cele sociale;
2.      s� �nchirieze pe baz� de contract bunurile, conform legii si hot�r�rilor Consiliului Local;
3.   s� gestioneze bunurile si fondurile b�nesti primite �n administrare sau stabilite prin creditele bugetare aprobate de Consiliul Local;
4.      s� angajeze contracte cu tertii sau s� execute cu forte proprii lucr�rile cu privire la �ntretinerea si repararea spatiilor, locuintelor �nchiriate;
5.      s� verifice respectarea clauzelor contractuale de c�tre chiriasi si starea spatiului �nchiriat , �n orice moment;
6.      s� rezilieze contractul de �nchiriere �n cazul nerespect�rii prevederilor punctului 5, potrivit prevederilor legale;
7.      s� propun� spre aprobarea Consiliului Local priorit�tile lucr�rilor de �ntretinere si reparatii, care pot fi executate din fonduri aprobate conform legii;
8.      s� execute lucr�ri de �ntretinere si reparatii din fonduri extrabugetare;
9.      s� primeasc� la data prelu�rii gestiunii serviciului, inventarul st�rii tehnice a locuintelor si spatiilor cu alt� destinatie dec�t aceea de locuint�.
      
Capitolul V
OBLIGATIILE OPERATORULUI

Art.12. Operatorul are urm�toarele obligatii cu privire la �ntretinerea si repararea spatiului �nchiriat:
1.      s� predea chiriasului bunul �n stare normal� de folosint�;
2.      sa ia m�suri pentru repararea si mentinerea �n stare de sigurant� �n exploatare si de functionalitate a cl�dirii pe toat� durata �nchirierii;
3.      s� �ntretin� �n bune conditii elementele de constructii exterioare a cl�dirii (acoperis, fatad�), precum si spatiile comune din interiorul cl�dirii (casa sc�rii, casa ascensorului, holurile, subsolul, sc�ri exterioare);
4.      s� informeze Prim�ria Municipiului Botosani asupra st�rii locuintelor si spatiilor cu alt� destinatie date �n administrare si a derul�rii relatiilor contractuale �ncheiate.

Capitolul VI
DREPTURILE CHIRIASULUI

Art.13. Chiriasul are urm�toarele drepturi:
1.      s� solicite o locuint� sau un spatiu cu alt� destinatie, destinat� �nchirierii sau v�nz�rii, �n baza unei documentatii �ntocmit� conform legilor �n vigoare;
2.      s� dispun� de spatiul contractat, �n conditiile respect�rii clauzelor contractuale cu respectarea destinatiei prestabilite a spatiului.


Capitolul VII
OBLIGATIILE CHIRIASULUI

Art.14. Chiriasul are urm�toarele obligatii:
1.      s� efectueze lucr�ri de �ntretinere, reparatii sau �nlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiv�, cu aprobarea operatorului;
2.      s� repare elementele de constructii si de instalatii deteriorate din folosint� comun�, ca urmare a folosirii lor necorespunz�toare, indiferent dac� acestea sunt �n interiorul sau exteriorul cl�dirii; dac� persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc �n comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dot�rile aferente;
3.      s� asigure cur�tenia si igienizarea �n interiorul spatiului (locuint� sau spatiu comercial) si la p�rtile de folosint� comun� pe toat� durata contractului de �nchiriere;
4.      s� fac� sesizare scris� c�tre operator, �n cazul �n care starea normal� de folosint� a spatiului (locuint� sau spatiu comercial) s-a modificat, iar lucr�rile de �ntretinere si reparatii �i revin operatorului.

Capitolul VIII
�NCHIRIEREA LOCUINTELOR SI REZILIEREA CONTRACTELOR DE �NCHIRIERE

Art.15. �nchirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias consemnat prin contract scris, care va cuprinde:
a)      adresa locuintei care face obiectul �nchirierii;
b)      suprafata locativ� si dot�rile folosite �n exclusivitate si �n comun;
c)      valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia si modul de plat�;
d)      locul si conditiile �n care se realizeaz� primirea si restituirea cheilor;
e)      obligatiile p�rtilor privind folosirea si �ntretinerea spatiilor care fac obiectul contractului;
f)      inventarul obiectelor si al dot�rilor aferente;
g)      data intr�rii �n vigoare si durata;
h)      conditiile privind folosirea exclusiv� si �n comun a p�rtilor aflate �n coproprietate;
i)      persoanele care vor locui �mpreun� cu titularul contractului;
j)      alte clauze convenite �ntre p�rti si prev�zute de reglement�rile �n domeniu.
Art.16. La expirarea termenului de �nchiriere, �n cazul �n care p�rtile nu convin asupra re�nnoirii  contractului de �nchiriere, chiriasul este obligat s� predea locuinta, la expirarea termenului contractual, conform procesului � verbal de primire.
Art.17. Operatorul poate refuza re�nnoirea contractului de �nchiriere numai pentru urm�toarele motive:
a)      chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive;
b)      chiriasul a sub�nchiriat locuinta f�r� consimt�m�ntul scris al proprietarului;
c)      chiriasul a pricinuit stric�ciuni locuintei, cl�dirii �n care este situat� aceasta, instalatiilor sau bunurilor aferente acestora ori a �nstr�inat f�r� drept p�rti din acestea;
d)      chiriasul are un comportament ce face imposibil� convietuirea sau care �mpiedic� folosirea normal� a locuintei.
Art.18. (1)Rezilierea contractului de �nchiriere �nainte de termenul stabilit se face �n urm�toarele conditii:
a)      la cererea chiriasului, cu conditia notific�rii prealabile, �ntr-un termen de minimum 60 zile;
b)      la cererea operatorului atunci c�nd:
- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale precum si prevederile art. 18 lit. b, c si d;
(2) �n cazul p�r�sirii definitive a domiciliului de c�tre titularul contractului de �nchiriere sau al decesului acestuia, �nchirierea continu�, dup� caz:
a)      �n beneficiul sotului sau sotiei, dac� a locuit �mpreun� cu titularul;
b)      �n beneficiul descendentilor sau ascendentilor dac� au locuit �mpreun� cu acesta;
c)      �n beneficiul altor persoane care au avut acelasi domiciliu cu titularul cel putin un an si care au fost �nscrise �n contractul de �nchiriere.
(3) �n cazul mai multor cereri, contractul de �nchiriere se transfer� prin hot�r�re judec�toreasc� sau repartitie.
(4) �n lipsa persoanelor care pot solicita locuinta, potrivit celor de mai sus, contractul de �nchiriere �nceteaz� �n termen de 30 de zile de la data p�r�sirii domiciliului de c�tre titularul contractului sau de la data �nregistr�rii decesului.

Capitolul IX
V�NZAREA DE LOCUINTE SI SPATII CU ALT� DESTINATIE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI

Art.19.      (1) Locuintele construite din fondurile statului �nainte de data de 31.12.1989, pot fi cump�rate de titularii contractelor de �nchiriere - cu plata integral� sau �n rate a pretului, �n conditiile legislatiei, privind v�nzarea de locuinte construite din fondurile statului c�tre populatie.
      (2) Evaluarea si v�nzarea locuintelor se face �n conditiile legii, la un pret indexat �n functie de cresterea salariului minim brut pe tar� la data cump�r�rii, fat� de cel existent la data intr�rii �n vigoare a Legii nr. 85/1992.
            (3) Imobilele cu destinatia de locuint� trecute �n proprietatea statului dup� 6 martie 1945 prin diverse acte normative si nerevendicate de c�tre fostii proprietari, pot fi v�ndute la cerere c�tre chiriasi �n baza Legii nr. 112/1995, a Normelor de aplicare � republicate si Legii nr. 10/2001.
            (4) Locuintele constituite din fondurile statului dup� data de 01.01.1990, se v�nd titularilor contractelor de �nchiriere si beneficiarilor de repartitii conform preturilor rezultate din aplicarea Metodologiei de stabilirea preturilor de deviz si de v�nzare c�tre populatie.
      Art.20. Spatiile destinate activit�tii de comert si prest�ri servicii, de mic� industrie si oric�ror alte activit�ti similare, pot fi v�ndute �n conditiile legii.

Capitolul X
DISPOZITII FINALE

      Art.21. Metodologia organiz�rii si desf�sur�rii licitatiilor pentru �nchirierea spatiilor cu alt� destinatie dec�t aceea de locuint� din patrimoniul municipiului Botosani si lista tarifelor de pornire la licitatie sunt prezentate �n anexele nr. 1 si 2 la prezentul regulament.
      Art.22. Prevederile prezentului Regulament se completeaz� cu dispozitiile legale incidente �n materie.
      Art.23.  Regulamentul de organizare a administr�rii fondului locativ de stat,  intr� �n vigoare pe data aducerii la cunostint� public�, �n conditiile Legii nr. 215/2001.
PRESEDINTE DE SEDINT�,                         CONTRASEMNEAZ�,
               Consilier, Constantin Costic                                             Secretar, Ioan Apostu

             ROM�NIA                                                Anexa nr. 1
   JUDETUL BOTOSANI                                la Regulamentul aprobat prin
MUNICIPIUL BOTOSANI                                H.C.L. nr. 204 din 31.05.2005
     CONSILIUL LOCAL                        
    

METODOLOGIA  ORGANIZ�RII
SI DESF�SUR�RII LICITATIILOR PENTRU �NCHIRIERE SPATIILOR CU ALT�
DESTINATIE DEC�T CEA DE LOCUINT� DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI,
UTILIZATE PENTRU ACTIVIT�TI COMERCIALE � FOND IMOBILIAR

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

I.1. Obiectul prezentei metodologii �l constituie activitatea de �nchiriere a spatiilor cu alt� destinatie dec�t cea de locuint� utilizate pentru activit�ti comerciale.
I.2. Spatiile comerciale se �nchiriaz� prin licitatie public� deschis� cu strigare.
I.3. Se scot la licitatie:
-      spatiile disponibilizate la expirarea contractelor;
-      spatiile disponibilizate prin rezilierea contractelor cu acordul p�rtilor;
-      spatiile disponibilizate prin hot�r�ri judec�toresti;
-      spatiile disponibilizate conform prevederilor contractuale;
-      spatiile pentru care chiriasii au denuntat unilateral contractele.
I.4. Legalitatea tuturor operatiunilor premerg�toare sedintelor de licitatie se asigur� de c�tre operatorul serviciului.
I.5. (1) Desf�surarea �n conditiile legii a sedintelor de licitatie se asigur� de c�tre comisia de licitatie, numit� de Consiliul Local.
      (2) Membrii comisiei de licitatie r�spund disciplinar, contraventional, material sau penal, dup� caz, �n privinta nerespect�rii normelor legale incidente �n materie.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI DE LICITATIE

II.6. Comisia ia hot�r�ri �n cadrul competentelor stabilite �n prezenta metodologie, cu votul majorit�tii simple a membrilor. Votul este deschis, cu motivarea cauzelor care determin� pozitia adoptat�. Acestea se consemneaz� �n procesul verbal al licitatiei.
II.7. Comisia de licitatie se va �ntruni �nainte de �nceperea licitatiei si va verifica legalitatea documentelor licitatiei, �n ce priveste:
-      �ndeplinirea conditiilor legale privind situatia juridic� a spatiilor;
-      �ndeplinirea conditiilor legale privind stabilirea profilului, tarifelor de pornire la licitatie, anuntul publicitar, procesul-verbal de afisare;
-      �ndeplinirea conditiilor legale de �nscriere la licitatie a ofertantilor, conform caietului de sarcini.
II.8. Comisia de licitatie asigur� desf�surarea �n conditii legale a sedintelor de licitatie, �n ce priveste:
-      �ntrunirea comisiei �n conditii legale;
-      verificarea legitimatiilor de identificare a reprezentantilor ofertantilor, oprindu-se la dosar procura  - �n cazul mandatatilor;
-      corectitudinea redact�rii proceselor-verbale;
-      corectitudinea anunturilor pentru fiecare obiect al licitatiei �n parte.
II.9. Membrii comisiei nu au voie s� r�m�n� �n comisie atunci c�nd personal sau rudele sale p�n� la gradul III si afini, liciteaz� spatiul anuntat.
II.10. Comisia nu va accepta la licitatie persoanele fizice sau juridice care au debite fat� de bugetul local, agentii economici si institutiile publice de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Botosani care dep�sesc 30 de zile de la scadent�, sau au adjudecat si au refuzat ulterior �n mod nejustificat perfectarea contractului.
II.11. Comisia nu va accepta la licitatie pentru acelasi spatiu participantii care sunt asociati la mai multe societ�ti comerciale sau asociatii familiale si care renunt� la contractul de �nchiriere avut pentru o societate sau asociatie familial�,  �n favoarea unei societ�ti comerciale sau asociatii familiale la care este asociat.
II.12. Comisia nu va accepta la licitatie, timp de 3 luni, persoane fizice si juridice care au denuntat unilateral contractele de �nchiriere pentru acelasi spatiu. R�spunderea privind �ntocmirea listei si actualizarea acesteia revine operatorului.
II.13. Membrii comisiei vor fi retribuiti �n raport cu volumul de activitate desf�surat �n preg�tirea si desf�surarea licitatiei. Conditiile concrete vor fi stabilite de c�tre operator, functie de prevederile legale incidente �n materie. Suportarea cheltuielilor se va face din taxa de �nscriere.

CAPITOLUL III.
M�SURI OBLIGATORII PRIVIND PREG�TIREA LICITATIEI

III.14. Organizarea si preg�tirea licitatiei sunt �n sarcina operatorului.
III.15. Cu cel putin 15 zile �nainte de data desf�sur�rii licitatiei, operatorul, prin anunt publicitar, va aduce la cunostint� public�:
-      obiectul licitatiei, datele de identificare ale spatiului, profilul de activitate;
-      data, ora si locul desf�sur�rii sedintei de licitatie;
-      locul si conditiile �n care se pot procura formularele necesare �nscrierii la licitatie sau se pot obtine informatii;
-      data si ora p�n� la care sunt acceptate �nscrieri la licitatie.
III.16. La data la care este publicat anuntul, operatorul va afisa lista nominal� a spatiilor la sediu si va consemna aceasta �ntr-un proces-verbal. Operatorul va asigura mentinerea afisului p�n� �n ziua licitatiei.
III.17. (1)Documentatia de licitatie se �ntocmeste de c�tre operator, prin compartimentele de specialitate.
            (2) Caietul de sarcini al licitatiei, component al documentatiei precizate anterior, va cuprinde:
-      datele tehnice ale spatiului;
-      tariful de pornire la licitatie si alte prevederi referitoare la chirie;
-      conditii de �nscriere si de participare;
-      taxa de participare si garantia;
-      pragul de strigare.
III.18. Capacitatea de participare la licitatie va fi atestat� prin:
-      extras din contract de societate sau statut, cu numele asociatilor si administratorilor sau copie a autorizatiei emise conform Legii nr. 300/2004;
-      certificate emise de Serviciul Impozite si Taxe al Prim�riei Municipiului Botosani si adeverinte din care s� rezulte c� nu exist� restante la bugetul local sau fat� de agentii economici si institutiile publice de sub autoritatea Consiliului Local.
III.19. Ofertantii vor depune documentele de �nscriere la licitatie solicitate conform metodologiei p�n� la data si ora din anuntul publicitar.
III.20. Ofertantii sunt obligati ca, �n momentul particip�rii la licitatie, s� cunoasc� datele �nscrise �n caietul de licitatie si starea fizic� a spatiului.

CAPITOLUL IV.
DESF�SURAREA SEDINTEI DE LICITATIE

      IV.21. Licitatia se va desf�sura la data si ora din anuntul publicitar.
      IV.22. Orice persoan� fizic� sau reprezentantii persoanelor juridice sunt acceptate �n sala de desf�surare a sedintei de licitatie cu conditia de a demonstra legimitatea prezentei. �n cazul �n care solicitantul nu este �nscris la licitatie, va prezenta comisiei motivele sale. Pentru aceste cazuri, nu este permis� interventia sub nici o form� �n derularea licitatiei.
      IV.23. (1) Ofertantii sunt obligati s� respecte ordinea �n sala �n care se desf�soar� sedinta de licitatie, s� respecte instructiunile presedintelui comisiei de licitatie, s� nu mai fac� oferte dup� adjudecarea spatiului.
                  (2) Comisia de licitatie poate decide evacuarea din sal� si excluderea de la licitatie a  persoanelor care, prin comportamentul lor, tulbur� buna desf�surare a sedintei. Aceste obligatii vor fi consemnate �n Instructiunile pentru ofertanti. �n acest caz, nu se returneaz� taxa de �nscriere la licitatie.
      IV.24. (1) Licitatia �ncepe prin citirea de c�tre presedintele comisiei a obiectului licitatiei, conditiilor de participare, urmati de clarificarea unor probleme legate de licitatie, dac� este cazul. Se va anunta faptul c� orice contestatii vor fi depuse la conducerea operatorului, �n termen de 5 zile de la data licitatiei. Presedintele va comunica participantilor la licitatie prevederile legale potrivit c�rora se pedepseste folosirea promisiunii, amenint�ri sau violent� �n vederea fraud�rii licitatiei publice.
                  (2) Toate aceste vor fi consemnate �n procesul-verbal.
      IV.25. (1)Spatiile vor fi licitate �n ordinea din lista publicitar�, cu anuntarea fiec�ruia �n parte si a celor �nscrisi la licitatie. Se vor consemna �n procesul-verbal ofertantii absenti.
                  (2) Strig�rile cu ultimul pret oferit se vor repeta de presedintele comisiei de 3 ori, asigur�ndu-se ca �ntre fiecare strigare s� fie un interval corespunz�tor de timp pentru ca ofertantii s� efectueze calculele necesare.
                  (3) Spatiul va fi adjudecat dup� ce, la cea din urm� strigare, se va obtine pretul cel mai mare.
                  (4) Dup� adjudecare, nu mai este permis� retragerea ofertantului c�stig�tor.
                  (5) Pentru fiecare spatiu adjudecat se va �ntocmi un proces-verbal de adjudecare, �n dou� exemplare din care unul va fi transmis adjudec�torului. Contractul de �nchiriere va fi �ntocmit �n baza acestui proces-verbal.
                  (6) Pentru spatiul la care adjudec�torul nu va achita, pe loc sau cel mai t�rziu �ntr-o jum�tate de or� din momentul adjudec�rii, la dispozitia operatorului, o sum� egal� cu contravaloarea chiriei spatiului pentru o lun� de zile, se va relua licitatia cu ceilalti ofertanti.
      IV.26. Spatiul se adjudec� automat la pretul de pornire plus ultimul prag de strigare, �n cazul �n care la data si ora licitatiei nu este prezent �n sal� dec�t un singur ofertant.
      IV.27. �n cazul �n care nu sunt ofertanti pentru licitatie, aceasta se va relua la o nou� dat�.
      IV.28. �n cazul �n care la trei licitatii consecutive nu se vor �nregistra oferte, operatorul va reanaliza conditiile de scoatere la licitatie si va face noi propuneri.
      IV.29. Procesul-verbal de adjudecare r�m�ne definitiv dup� 5 zile de la adjudecare, dac� nu au fost depuse contestatii.
      IV.30. �n cazul �n care au fost depuse contestatii, procesul-verbal r�m�ne definitiv dup� 15 zile de la data licitatiei �n conditiile �n care operatorul a respins cererea.
      IV.31. Contestatiile vor fi solutionate de c�tre operator, �n maxim 10 zile de la �nregistrare.
      IV.32. Adjudec�torul are obligatia de a perfecta contractul de �nchiriere �n maxim 7 zile de la r�m�nerea definitiv� a licitatiei.
      IV.33. �n cazul �n care contestatiile au fost admise, se va proceda la reluarea licitatiei, �n aceleasi conditii, dar dup� cel putin 30 de zile, termen �n care adjudec�torul are drept de contestatie c�tre Judec�toria Botosani.


CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE

V.34. Adjudec�torul spatiului are obligatia de a-l pune �n functiune imediat dup� preluarea acestuia pe baz� de proces-verbal, dac� nu sunt necesare reparatii sau amenaj�ri, caz �n care se va depune un memoriu c�tre operator. Aceasta va decide, �n termen de 3 zile, dac� va da curs solicit�rii sau nu.
V.35. Chiria se va achita anticipat, p�n� la data de 25 a lunii �n curs pentru luna care urmeaz�, indiferent dac� adjudec�torul desf�soar� sau nu activitate comercial�.
V.36. Chiria va fi actualizat� trimestrial functie de indicele de inflatie pentru servicii comunicat de Directia de Statistic�.
V.37. Adjudec�torul care refuz� perfectarea contractului nu are dreptul s� transmit� altei persoane fizice sau juridice dreptul dob�ndit prin licitatie.


PRESEDINTE DE SEDINT�,                   CONTRASEMNEAZ�,
             Consilier, Constantin Costic                                     Secretar, Ioan Apostu

                                                                            


Rom�nia                                                Anexa  nr. 1.1.
Judetul Botosani                                     la Regulamentul aprobat prin
Municipiul Botosani                                 H.C.L. nr.204 din 31.05.2005
Consiliul Local
    

                  LISTA TARIFELOR DE PORNIRE LA LICITATIE
            PENTRU SPATIILE CU ALT� DESTINATIE DEC�T CEA DE
                              LOCUINT�


2. Tarife de pornire la licitatie pentru spatiile cu alt� destinatie dec�t cea de         locuint�. Tariful nu include TVA.
                                              
                                           Lei vechi/mp   Lei noi/mp

I.      ZONA DE AMPLASAMENT

1.      Zona  A                               30% din tariful de baz�
2.      Zona  B                              15% din tariful de baz�
3.      Zona C                                5% din tariful de baz�
4.      Zona D                                    -  

II. PROFILUL DE ACTIVITATE
                  
1.  Activit�ti productive (confectii, brut�rii � produse                       54.000            5,40
     patiserie, prelucrarea lemnului, aluminiului etc.)
1.a Activit�ti comerciale (produse alimentare, industriale,
      flori, farmaceutice, depozit en gros, alimentatie public�)        75.000            7,50
1.b Cluburi, Internet �caf�, jocuri electronice, jocuri
     electronice � mecanice, etc.                                                 86.000            8,60
1.c Agentii turism                                              86.000            8,60

2. Prest�ri servicii (t�mpl�rie, geamuri � oglinzi,
     cojoc�rie, service auto, reparatii aparatur�  
     electrocasnice, ceasornic�rie, frizerie, coafur�,                             44.000           4,40
     tipografie, birou copiat acte, cabinete medicale,
     tocil�rie, confection�ri chei, �nregistr�ri audio-video,
     �nc�rc�ri brichete, etc.)
      
3. Sedii, b�nci, C.E.C., notariate publice                              226.000         22,60
4. Sedii agenti economici, depozite materiale, arhive,                        36.000           3,60
    cabinete medici de familie.  
5. Fundatii si asociatii nonprofit, case de cultur�,                               27.000            2,70
    organizatii neguvernamentale, cluburi sportive,
    biblioteci, gr�dinite.
6. Sedii asociatii locatari- proprietari                                 19.000            1,90
7. Sedii partide politice                                                                       19.000            1,90
8. Garaje                                                                           16.000            1,60  


III.      GRADUL DE DOTARE TEHNIC        
                      1. Foarte bun�                               - 30% din tariful de baz�
                   2. Bun�                                                  - 15% din tariful de baz�
                   3. Satisf�c�toare                                                      -  

IV.      STAREA CL�DIRII  
                        1. Foarte bun�                               - 30% din tariful de baz�
                   2. Bun�                                                  - 15% din tariful de baz�
                   3. Satisf�c�toare                                                      -    

            NOT� :  
           Tarifele vor fi reactualizate trimestrial : 01 ianuarie � 01 aprilie, 01 iulie, 01 octombrie, �n functie de indicele de inflatie pentru servicii , comunicat de  Directia de Statistic�.
           Pentru spatiile din zona muzeistic� ( centrul vechi)  se va lua �n calcul zona medie.
           Pentru sediile partidelor politice nu se va lua �n calcul zona de amplasare.
           Pentru destinatiile prev�zute la punctele 5, 6 7 si 8 din cap.II nu se va lua �n considerare zona de amplasare.
            Pretul de �ncepere a licitatiei va fi calculat ca medie a tuturor activit�tilor desf�surate �n spatiul.
                  �n cazul �n care suprafata ocupat� d4e activitatea de baz� (prezentat� la punctele 1, 1a, 1b, 1c si 2 din cap. II ) este egal� sau mai mic� cu 50% din suprafata total� a spatiului ce urmeaz� a fi �nchiriat, pretul de �ncepere a licitatiei poate fi micsorat cu 10%- 40%.
           Perioada de �nchiriere va fi de 1 � 3 ani. �n conditiile �n care  contractul de �nchiriere s-a �ncheiat pe o perioad� de 1(un) an, acesta poate fi prelungit pe o perioad� de p�n� la 3 ani, dac� chiriasul si-a respectat �n totalitate prevederile contractuale.
      PRESEDINTE DE SEDINT�,                            CONTRASEMNEAZ�,
          CONSILIER, Constantin Costic                           SECRETAR, Ioan Apostu
             ROM�NIA                                    ANEXA nr. 2
   JUDETUL BOTOSANI                           la Regulamentul aprobat prin
MUNICIPIUL BOTOSANI                           H.C.L. nr. 204 din 31.05. 2005
     CONSILIUL LOCAL                        

                                                            
LISTA TARIFELOR PRACTICATE DE OPERATOR1.      Tarife ce se vor practica �n domeniul fond locativ

Nr. crt.      TIPUL ACTULUI EMIS      Tarif (include TVA)      Tarif (include TVA)      OBS.
1.      Adeverinta privind achitarea integral� a apartamentelor cump�rate de fostii chiriasi      119.000 lei vechi       11,9 lei noi      
2.      Copie contract v�nzare-cump�rare
(2 exemplare + proces-verbal)      180.000 lei vechi       11,8 lei noi      
3.      �ntocmire releveu pentru v�nzare-cump�rare apartament      14.000 lei vechi/mp      1,4 lei noi      
4.      Reactualizare releveu pentru cump�rare apartament      7.000 lei vechi/mp      0,7 lei noi/mp      
5.      Copie xerox � contract �nchiriere, �n cazul �n care a fost pierdut de chirias      119.000 lei vechi      11,9 lei noi      
6.      Adeverinta eliberare document expropriere      119.000 lei vechi      11,9 lei noi      
7.      Reactualizare contracte de v�nzare-cump�rare (hot�r�ri judec�toresti de divort si partaj, la solicitare)      1, 5% din valoarea apartamentului actualizat� conform Legii nr. 85/92 - republicat�

      NOT�:
      Reactualizarea  trimestrial� a tarifelor se face la datele: 01 ianuarie, 01 aprilie, 01 iulie,
01 octombrie �n functie de indicele de inflatie pentru servicii comunicat de Directia de Statistic�.PRESEDINTE DE SEDINT�,                           Consilier, Constantin Costic


CONTRASEMNEAZ�,
Secretar, Ioan Apostu