Hotărârea nr. 197/2005

HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Seminarului Teologic Botoşani a obiectivului Gospodărie anexă – Cantina de ajutor social
Nr. 197 / 18 mai 2005
HOTĂRÂRE
privind transmiterea în administrarea Seminarului Teologic Botoşani a obiectivului Gospodărie anexă – Cantina de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Cătălin Mugurel Flutur privind transmiterea în administrarea Seminarului Teologic Botoşani a obiectivului Gospodărie anexă - Cantina de Ajutor Social,
având în vedere adresa Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Gheorghe" - Botoşani nr. 147/04.05.2005, prin care solicită transmiterea bunurilor folosite de Gospodăria Anexă - Cantina de Ajutor Social,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi Serviciului Patrimoniu, Cadastru precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38 alin. 2 litera "f", art. 21 şi art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 şi celor ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Seminarului Teologic Botoşani, pe o perioadă de 10 ani, a obiectivului - Gospodărie anexă - Cantina de Ajutor Social.
(2) Elementele patrimoniale care constituie obiectivul precizat la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1- 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Terenul transmis în administrare Seminarului Teologic Botoşani este de 49853 m.p., identificat în planul de situaţie din anexa nr. 6, la prezenta hotărâre.
(4) Predarea respectiv primirea activului şi pasivului, se vor efectua prin protocol perfectat între părţi, pe baza balanţei de verificare încheiată la 30 aprilie 2005.
(5) Titularul dreptului de administrare, în speţă Seminarul Teologic Botoşani, are obligaţia de a livra, pe durata existenţei dreptului de administrare, către Serviciul Public Local de Asistenţă Socială produse agroalimentare de bază, pentru un număr de 30 de persoane, beneficiare ale Legii nr. 208/1997. Aceste persoane vor fi nominalizate de Serviciul Public Local de Asistenţă Socială.
Art.2. Primarul, prin serviciile de specialitate, Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Seminarul teologic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 197
Botoşani, 18 mai 2005