Hotărârea nr. 196/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 250 miliarde lei de la RAIFFEISEN BANK – S.A., Sucursala Botoşani, pentru realizarea obiectivului de Investiţie „Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în municipiul Botoşani”
Nr. 196 / 18 mai 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 250 miliarde lei de la
RAIFFEISEN BANK – S.A., Sucursala Botoşani, pentru realizarea obiectivului de
Investiţie „Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în municipiul Botoşani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizînd propunerile domnului Primar Catalin - Mugurel Flutur, privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 250 miliarde lei de la RAIFFEISEN BANK - S.A., Sucursala Botoşani, pentru realizarea obiectivului de Investiţie "Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în municipiul Botoşani",
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi Direcţiei Dezvoltare, Patrimoniu, Strategii, rapoartul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi documentaţia întocmită în procedura de selecţie, negociere şi de departajare a ofertelor depuse de societăţile bancare,
în baza dispoziţiilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, Hotărârii Guvernului nr. 2415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, Hotărârii Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componenţei şi competenţelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, art. 57 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale art. 38 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,


Hotărăşte:


Art.1. Aprobarea contractării unui împrumut bancar în valoare de 250 miliarde lei de la RAIFFEISEN BANK - S.A., Sucursala Botoşani, pentru finanţarea obiectivului de investiţie "Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în municipiul Botoşani", a plăţii din bugetul local a serviciului anual al datoriei publice, aferent împrumutului contractat pe perioada de derulare a acestuia, a plăţii oricăror impozite şi taxe aferente realizării investiţiei.
Indicatorii principali ce au fost negociaţi cu RAIFFEISEN BANK - S.A. şi care trebuie să se regăsească în contractul de împrumut ce se va încheia, sunt prezentaţi în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art.2. Documentaţiile tehnico - economice şi indicatorii tehnico - economici, pe fiecare obiect din cadrul obiectivului de investiţie "Reabilitare şi modernizare străzi şi parcări în municipiul Botoşani", se aprobă în mod distinct, prin Hotărâre de Consiliu Local.
Art.3. Se aprobă garantarea împrumutului aprobat conform art. 1, cu veniturile proprii ale bugetului local, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003.
Art.4. Rectificarea bugetului local al Municipiului Botoşani, pe anul 2005, în vederea includerii valorii dobânzii, comisioanelor şi al celorlalte costuri datorate pe anul 2005, aferente împrumutului bancar de 250 miliarde lei, se va face după obţinerea avizului de contractare din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale şi semnarea contractului de împrumut cu unitatea bancară RAIFFEISEN BANK - S.A.
Art.5. Se împuternicesc Primarul Municipiului Botoşani, Secretarul Municipiului Botoşani şi Directorul economic, pentru a semna contractul de împrumut şi contractul de garanţie a împrumutului, prin cesionarea în favoarea RAIFFEISEN BANK - S.A., Sucursala Botoşani, a veniturilor proprii ale bugetului, conform art. 3 din prezenta hotărâre. Semnarea contractului de împrumut şi a celui de garanţie se va face numai după obţinerea avizului de contractare din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
Art.6. Primarul Municipiului Botoşani prin serviciile aparatului de specialitate al Consiliului Local, Secretarul Municipiului şi Directorul economic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuNr. 196
Botoşani , 18 mai 2005


ANEXA NR. 1 la H.C.L. 196/18.05.2005
INDICATORII PRINCIPALI
NEGOCIAŢI CU RAIFFEISEN BANK - S.A., ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII ÎMPRUMUTULUI DE 250 MILIARDE LEI, PENTRU
FINANŢAREA DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL, ÎN
MUNICIPIUL BOTOŞANI
1). Valoarea împrumutului: 250 miliarde lei;
2). Rata dobânzii: procent BUBOR la o lună plus 0,5% pe an la creditul angajat;
3). Comisioane: a) comision de acordare 0,30% la creditul aprobat plătibil integral în maxim 15 zile de la data semnării contractului sau înainte de prima tragere din împrumutul contractat;
b) comision de revizie 0,10% calculat la soldul creditului angajat la sfârşitul fiecărui an;
4). Perioada de graţie: 24 luni;
5). Perioada de valabilitate
a ofertei: 90 zile;
6). Perioada de rambrusare: 10 ani.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin Costic

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu