Hotărârea nr. 192/2005

HOTĂRÂRE privind transmiterea suprafeţei de 1.600 mp teren situat în incinta Grupului şcoalr industrial „Dimitrie Negreanu” Botoşani, în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei, Companiei Naţionale de Investiţii
Nr. 192 / 25 aprilie 2005
HOTĂRÂRE
privind transmiterea suprafeţei de 1.600 mp teren situat în incinta Grupului şcoalr industrial „Dimitrie Negreanu” Botoşani, în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei, Companiei Naţionale de Investiţii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului primar CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR privind transmiterea suprafeţei de 1.600 mp teren situat în incinta Grupului şcolar industrial "Dimitrie Negreanu" Botoşani în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei, Companiei Naţionale de Investiţii
văzând raportul de specialitate al Serviciului de Investiţii, precum şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ,
în baza dispoziţiilor art.12 alin. 2 din Legea nr.213/1998, art.38. alin. 2 lit. f) şi art.125 din Legea nr. 215/2001, O.G.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr.117/2002 şi a Hotărârii Guvernului nr.321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1 Se transmite în folosinţă gratuită, pe durata de realizare a investiţiei "Sală de sport Grup şcolar industrial "Dimitrie Negreanu" Companiei Naţionale de Investiţii suprafaţa de 1.600 mp teren situat în incinta Grupului şcolar industrial "Dimitrie Negreanu" strada Dimitrie Ralet nr. 9, identificat prin planşa anexă nr.1.

Art.2. Predarea, respectiv preluarea terenului care se transmite potrivit art. 1, se va face pe bază de protocol.

Art.3. După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. va preda prin protocol terenul şi sala de sport în mod gratuit Consiliului Local al Municipiului Botoşani.

Art.4. Primarul Municipiului Botoşani prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 192
Botoşani, 25.04.2005