Hotărârea nr. 190/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea obiectivului „Grădină de vară – Teatrul Mihai Eminescu”
Nr. 190 / 25 aprilie 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea obiectivului „Grădină de vară – Teatrul Mihai Eminescu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Consilier Volinaşi Costin privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea obiectivului "Grădină de vară - Teatrul Mihai Eminescu", văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi rapoartul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 lit. "f", "h" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a dispoziţiilor incidente în materie ale Legii privind regimul concesiunilor nr. 219/1998,
în temeiul art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:


Art.1.(1) Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea obiectivului - Grădină de vară - Teatrul Mihai Eminescu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Documentaţia necesară derulării procedurii de concesionare precum şi comisia de licitaţie vor fi aprobate de Consiliul de Administraţie a Teatrului Mihai Eminescu.
Art.2. Teatrul Mihai Eminescu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 190
Botoşani, 25.04.2005