Hotărârea nr. 182/2005

HOTĂRÂRE privind ipotecarea imobilului „Cămin Nefamilişti” situat în Botoşani, Calea Naţională, nr. 4, în vederea contractării unui împrumut bancar de către S.C. „Termica” S.A. Botoşani, în sumă de 17,4 miliarde lei
Nr. 182 / 25 aprilie 2005
HOTĂRÂRE
privind ipotecarea imobilului „Cămin Nefamilişti” situat în Botoşani,
Calea Naţională, nr. 4, în vederea contractării unui împrumut bancar de către
S.C. „Termica” S.A. Botoşani, în sumă de 17,4 miliarde lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind ipotecarea imobilului "Cămin Nefamilişti" situat în Botoşani, Calea Naţională, nr. 4, în vederea contractării unui împrumut bancar de către S.C. "Termica" S.A. Botoşani, în sumă de 17,4 miliarde lei,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
având în vedere adresa nr. 5440/11.04.2005 a S.C. "Termica" S.A. Botoşani,
având în vedere prevederile art. 38 şi 125 din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/12001,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă ipotecarea imobilului "Cămin Moldova", situat în Botoşani, Calea Naţională, nr. 4, înscris în C.F. 3490/N a municipiului Botoşani, în vederea contractării unui împrumut bancar de către S.C. "Termica" S.A. Botoşani, în sumă de 17,4 miliarde lei.

Art.2. Primarul municipiului Botoşani prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va ducere la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 182
Botoşani, 25 aprilie 2005