Hotărârea nr. 181/2005

HOTĂRÂRE privind sprijinirea PLANULUI DE ACTIUNE a Comisiei Mixte Locale pentru Romi din Botoşani, în perioada : iunie 2005 – decembrie 2006
Nr. 181 / 25 aprilie 2005
HOTĂRÂRE
privind sprijinirea PLANULUI DE ACTIUNE a Comisiei Mixte Locale pentru Romi din Botoşani, în perioada : iunie 2005 – decembrie 2006

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea d-lui Primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la sprijinirea PLANULUI DE ACTIUNE a Comisiei Mixte Locale pentru Romi din Botoşani, în perioada : iunie 2005 - decembrie 2006,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Edilitare, Compartimentul Programme cu Finanţare Externă, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza Hotărîrii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă planul de acţiune al Comisiei Mixte Locale pentru Romi din Botoşani în perioada : iunie 2005 - decembrie 2006, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Botoşani prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local şi responsabilul de proiect desemnat prin dispoziţie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 181
Botoşani, 25 aprilie 2005