Hotărârea nr. 153/2005

HOTĂRÂRE privind anularea creanţelor fiscale, în sumă totală de 1.946.933 lei, datorate bugetului local al municipiului Botoşani de Chirilă Ilie din Botoşani, str. Săvenilor nr.172
Nr. 153 / 25 aprilie 2005
HOTĂRÂRE
privind anularea creanţelor fiscale, în sumă totală de 1.946.933 lei, datorate
bugetului local al municipiului Botoşani de Chirilă Ilie din Botoşani,
str. Săvenilor nr.172

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,


analizând propunerea Comisiei de analiză şi promovare a cazurilor excepţionale în vederea anulării creanţelor fiscale, datorate bugetului local, numită prin H.C.L. nr. 235/18.11.2004,
având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza prevederilor art.173 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată şi republicată potrivit Legii nr.174/2004,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă anularea excepţională a creanţelor fiscale în sumă totală de 1.946.933 lei, din care: taxă salubrizare 1.946.933 lei (debite 1.332.000 lei, dobânzi 490.694 lei şi penalităţi 124.239 lei), de încasat de la contribuabilul Chirilă Ilie din Botoşani, str. Săvenilor, nr. 172.
Art.2. Documentaţia care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează şi arhivează de către Direcţia Impozite şi Taxe.
Art.3. Primarul Municipiului Botosani, prin Direcţia Impozite si Taxe, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 153
Botoşani, 25.04.2005