Hotărârea nr. 150/2005

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare şi verificare a ofertelor pentru concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul Botoşani
Nr. 150 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei de evaluare şi verificare a ofertelor pentru
concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin - Mugurel Flutur, privind constituirea Comisiei de evaluare şi verificare a ofertelor pentru concesionarea serviciului de iluminat public în municipiul Botoşani,
văzând raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 219 din 1998 privind regimul concesiunilor, modificată prin Legea nr. 528/2004, art. 35 din H.G. nr. 216/1999 pentru aprobarea normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998,
în baza prevederilor art. 3, lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată şi modificată prin Legea nr. 3/2003 şi ale Hotărârii de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/12001,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se constituie Comisia de evaluare şi verificare a ofertelor în vederea concesionării Serviciului de iluminat public din municipiul Botoşani, în următoarea componenţă:
Preşedinte: Cătălin Mugurel Flutur - Primar;
Membri: Dan Moroldo, prof. Univ. Dr. Inginer, şef Catedră Luminotehnică şi Instalaţii electrice,
Facultatea de Instalaţii;
Gabriel Ispas, şef lucrări inginer doctorand în tehnica iluminatului;
___________________ - reprezentant nominalizat de DGFP Botoşani;
Ovidiu Epuraş - consilier local;
Valentin Guraliuc - consilier local;
Petre Tupiluş - consilier local;
Augustin Daniel Humelnicu - consilier local;
Ioan Brânzei - consilier local;
Aurel Murariu - consilier local;
Ioan Apostu - secretar al municipiului;
Adriana Zăiceanu - director executiv;
Daniela Bejinariu - consilier achiziţii.
Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a Serviciului de iluminat public în municipiul Botoşani, în următoarea componenţă:
Romulus Eram - viceprimar;
Adriana Păduraru - consilier juridic;
____________________ - reprezentant nominalizat de DGFP Botoşani.
Art.3. Atribuţiile Comisiei de evaluare sunt cele prevăzute prin Legea nr. 219/1998, modificată şi completată ulterior şi HG nr. 216/1999.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de membrii comisiei, nominalizaţi la art. 1 şi 2.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 150
Botoşani, 31 martie 2005