Hotărârea nr. 149/2005

HOTĂRÂRE privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. ”Urban Serv” S.A.
Nr. 149 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. ”Urban Serv” S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. "Urban Serv" S.A.,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art.31 alin. 1 din Legea privind regimul juridic al concesiunilor nr.219/1998 şi clauzele Contractului de concesiune nr.7/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


Hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea anexei nr. 2 din Contractul de concesiune nr.7/1998, în sensul radierii amplasamentului W.C. public - Parc "Mihai Eminescu"
(2) Predarea respectiv primirea bunului se va face pe bază de proces - verbal încheiat între Primăria Municipiului Botoşani şi S.C."Urban Serv" S.A.

Art.2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi S.C."Urban Serv" S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 149
Botoşani, 31 martie 2005