Hotărârea nr. 122/2005

HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru reorganizarea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani
Nr. 122 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind unele măsuri pentru reorganizarea
Direcţiei Servicii Publice - Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind unele măsuri pentru reorganizarea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice, Serviciului
Patrimoniu şi Serviciului Administraţie Locală, Juridic - Contencios,
, precum şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit. i) din Legea nr. 215/2001, art. 40, art. 41 alin. 2, art. 43 şi art. 47 - 50 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, dispoziţiilor incidente în materie ale Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi dispoziţiilor incidente în materie ale Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/12001,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă calendarul activităţilor de reorganizare, prin divizare a Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, de predare - primire a patrimoniului şi reglementare a modului de gestionare a bunurilor şi activităţilor administrate de Direcţia Servicii Publice - Botoşani, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local şi conducerea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 122
Botoşani, 31 martie 2005
ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 122/31.03.2005C A L E N D A R U L
activităţilor de reorganizare, prin divizare a
Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, de predare
primire a patrimoniului şi reglementare a modului
de gestionare a bunurilor şi activităţilor administrate
de Direcţia Servicii Publice - Botoşani


1. Actualizarea inventarului patrimoniului, bilanţului contabil, evidenţei contractelor în curs de executare şi a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată.
Răspunde: Conducerea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani;
Termen: permanent, până la adoptarea hotărârii de reorganizare prin divizare;

2. Elaborarea şi publicarea proiectelor regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, care sunt administrate de Direcţia Servicii Publice - Botoşani (Serviciul public de ecarisaj; Serviciul public de organizare şi funcţionare a cimitirelor; Serviciul public de organizare şi funcţionare a pieţelor, minibazarului şi oborului; Serviciul public de administrare a fondului locativ şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; Serviciul public de administrare a stadionului municipal).
Răspunde: conducerea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani şi Serviciile patrimoniu, public edilitare, Oficiul juridic şi Direcţia economică.
Termen: 15 aprilie 2005;

3. Supunerea spre analiză şi aprobarea Consiliului Local a proiectelor regulamentelor prevăzute la pct. 2.
Răspunde: Aparatul permanent al Consiliului Local.
Termen: Şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna mai 2005;

4. Elaborarea şi supunerea spre aprobarea Consiliului Local a proiectelor caietelor de sarcini şi contractelor de concesiune a serviciilor publice prevăzute la pct. 2.
Răspunde: Serviciul patrimoniu, Serviciul edilitare, Serviciul Administraţie publică, juridic - contencios, Direcţia economică şi Aparatul permanent al Consiliului Local.
Termen: 25 aprilie 2005.
Notă: Analiza şi deliberarea vor avea loc în şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna mai 2005;

5. Analiza şi aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor publice prevăzute la pct. 2.
Termen: Şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna mai 2005;

6. Numirea comisiilor de negociere cu administratorii S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani, a clauzelor contractelor de concesiune a serviciilor publice prevăzute la pct. 2.
Termen: Şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna mai 2005;

7. Aprobarea:
- divizării Direcţiei Servicii Publice - Botoşani;
- repartizării patrimoniului, contractelor în curs de execuţie, litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi personalului Direcţiei Servicii Publice, care vor fi preluate de S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani (inclusiv numirea comisiilor de predare);
- organigramelor şi numărului de personal ale S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani.
Termen: Şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna iunie 2005;

8. Negocierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice prevăzute la pct. 2.
Răspund: comisiile de negociere prevăzute la pct. 6 şi administratorii S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani.
Termen: 5 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de divizare a Direcţiei Servicii Publice - Botoşani;

9. Încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice prevăzute la pct. 2.
Răspund: comisiile de negociere prevăzute la pct. 6 (conform mandatului dat de Consiliul Local).
Termen: 3 zile de la finalizarea negocierilor;

10. Înscrierea la Oficiul Registrului Comerţului Botoşani a menţiunilor ce decurg din aplicarea hotărârilor date în aplicarea prezentului calendar.
Termen: legal.
Răspund: administratorii S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu