Hotărârea nr. 121/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind reorganizarea, prin divizare, a Direcţiei Servicii Publice Botoşani şi delegarea gestiunii serviciilor publice administrate de Direcţia Servicii Publice Botoşani, către S.C. „Urban Serv” – S.A. Botoşani şi S.C. „Locativa” – S.A. Botoşani
Nr. 121 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind
reorganizarea, prin divizare, a Direcţiei Servicii Publice
Botoşani şi delegarea gestiunii serviciilor publice
administrate de Direcţia Servicii Publice Botoşani,
către S.C. „Urban Serv” – S.A. Botoşani şi
S.C. „Locativa” – S.A. Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, precum şi Studiul de fezabilitate privind reorganizarea, prin divizare, a Direcţiei Servicii Publice - Botoşani şi delegarea gestiunii serviciilor publice administrate de Direcţia Servicii Publice - Botoşani, către S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Serviciului patrimoniu, Serviciului edilitare, Direcţiei economice şi Serviciului administraţie locală, juridic - contencios, precum şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor incidente în materie ale Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, coroborate cu cele ale art. 38 alin. 2 lit. i) din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/12001,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate privind reorganizarea, prin divizare, a Direcţiei Servicii Publice - Botoşani şi delegarea gestiunii serviciilor publice administrate de Direcţia Servicii Publice - Botoşani, către S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, studiu realizat de către S.C. "Expertiză Contabilă" - S.R.L. Botoşani.
Art.2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate al Consiliului Local şi conducerea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani, vor lua măsuri de împlinire a procedurilor legale şi supunerea spre aprobarea Consiliului Local a proiectelor de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Servicii Publice - Botoşani şi delegarea gestiunii serviciilor publice administrate de aceasta către S.C. "Urban Serv" - S.A. Botoşani şi S.C. "Locativa" - S.A. Botoşani, conform studiului aprobat la art. 1.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 121
Botoşani, 31 martie 2005