Hotărârea nr. 119/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Filarmonica de Stat Botoşani, pe anul 2005
Nr. 119 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Filarmonica de Stat Botoşani, pe anul 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,


analizând propunerile d-nului Primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Filarmonica de Stat Botoşani,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit. e) din Legea administraţiei locale nr. 215/2001 ,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă organigrama , numărul de personal, statul de funcţii pentru Filarmonica de Stat Botoşani, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2004.

Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin Serviciile de specialitate ale Consiliului Local şi Filarmonica de Stat Botoşani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 119
Botoşani, 31 martie 2005