Hotărârea nr. 117/2005

H O T Ă R Â R E privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Botoşani
Nr. 117 / 31 martie 2005
H O T Ă R Â R E
privind modificarea Statului de funcţii al
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile d-nului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Botoşani,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări ulterioare prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local ,
în baza avizului Inspectoratului Naţional de Evidenţă a Persoanelor nr.201024/2005 şi avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 151/15.03.2005,
în conformitate cu prevederile art.4 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002 şi ale art.38 alin (2) lit. "e" din Legea nr.215/2001,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă numărul de posturi şi organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Botoşani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se stabilesc funcţiile publice şi se aprobă statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Botoşani, conform anexelor nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 2 şi 3 din Hotătârea Consiliului Local nr. 10/2005.
Art.4. Primarul Municipiului Botoşani, prin Serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 117
Botoşani,31 martie 2005