Hotărârea nr. 109/2005

HOTĂRÂRE privind măsuri de administrare a unor imobile din patrimoniul municipiului Botoşani
Nr. 109 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind măsuri de administrare a unor imobile din patrimoniul
municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind măsuri de administrarea a unor imobile din patrimoniul municipiului Botoşani,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, precum şi solicitările Direcţiei Servicii Publice, transmise cu adresele 245/2004 şi 249/2004,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin.2 lit."f" şi art.121 din Legea nr. 215/ 2001,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă demolarea imobilului proprietatea municipiului Botoşani, amplasat în str. Andrei Mureşanu nr.6.
(2) După finalizarea lucrărilor, bunul va fi scos din evidenţele contabile, iar materiale recuperate vor fi inventariate şi valorificate.
Art.2. Direcţia Servicii Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 109
Botoşani, 31 martie 2004