Hotărârea nr. 106/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării spaţiului din str. 1 Decembrie nr. 28
Nr. 106 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării spaţiului din str. 1 Decembrie nr. 28

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la aprobarea vânzării spaţiului din str. 1 Decembrie nr. 28, către Asociaţia Revoluţionară
"22- 25 Decembrie" 1989,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Cadastru şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 3 punctul (5) din Legea 341/2004, art.1 din Legea 90/2003, ale Hotărârii nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, precum şi art. 123 alin.2 din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă vânzarea spaţiului din str. 1 Decembrie nr.28, identificat în planşa din anexa la prezenta hotărâre, către Asociaţia Revoluţionară "22- 25 Decembrie 1989".
(2) Vânzarea se va efectua cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia monumentelor istorice.
(3) Preţul de vânzare va fi stabilit conform legislaţiei în vigoare la data perfectării actelor în notariat.
(4) Toate cheltuielile privind perfectarea documentaţiei, incluzând întabulările, vor fi în sarcina cumpărătorilor.
Art.2. Pentru terenul aferent imobilului, până la data cumpărării, redevenţa se stabileşte în cuantum de 16.000 lei/mp./an pentru anul 2005, iar pentru anii următori va fi actualizată conform evoluţiei leu/dolar, dacă Consiliul Local nu decide altfel .
Art.3. Primăria Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 106
Botoşani, 31 martie 2005