Hotărârea nr. 105/2005

HOTĂRÂRE privind modificarea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 3600 mp., beneficiar Biserica Ortodoxă de Stil Vechi
Nr. 105 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind modificarea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 3600 mp., beneficiar Biserica Ortodoxă de Stil Vechi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Cătălin Mugurel Flutur, privind modificarea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 3600 mp., beneficiar Biserica ortodoxă de Stil Vechi
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Cadastru precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" şi art. 125 aliniat 1 din Legea nr. 215/2001, art. 8 punctul 1, capitolul II din Legea 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 29 martie 2002 după cum urmează:
"Art.1 (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către Biserica Ortodoxă de Stil Vechi, pe o durată de 25 de ani, a terenului în suprafaţă de 1,070 ha.
(2) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către Biserica Ortodoxă de Stil Vechi, pe durata existenţei construcţiei, a terenului afectat de construcţii, în suprafaţă totală de 3600 mp. "
Art.2. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local şi Biserica Ortodoxă de Stil Vechi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 105
Botoşani, 31 martie 2005