Hotărârea nr. 104/2005

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune
Nr. 104 / 31 martie 2005
HOTĂRÂRE
privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi rapoartul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 lit. "f", "h" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările aduse prin Legea nr. 453/2001,
în temeiul art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune precizate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:
(2) Prelungirea devine operantă începând cu data de expirare înscrisă în contracte, numai sub condiţia achitării integrale a datoriilor către bugetul local.
(3) Contractele se vor prelungi prin act adiţional, care va consemna şi următoarele modificări, asumate de concesionar :
3.1 Concesionarul are obligaţia de a declara imobilul la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. În cazul în care, în spaţiul realizat pe terenul concesionat sunt amplasate reclame, sub diverse forme, solicitantul va achita taxa de publicitate, reclamă, afişaj, conform precizărilor legale incidente în materie.
3.2 În cazul în care redevenţa datorată în baza contractelor a căror prelungire s-a cerut, este mai mică decât redevenţa stabilită de Consiliul Local, pentru zona respectivă ca preţ de pornire la licitaţie, prelungirea contractului este condiţionată de acceptarea de către concesionar a redevenţei, ce constituie preţul stabilit ca preţ de pornire la licitaţie.
(4) Toate celelalte obligaţii asumate prin contract rămân în vigoare.
(5) Redevenţa va fi actualizată la începutul fiecărui an funcţie de evoluţia cursului leu/euro, înregistrat în anul precedent, dacă Consiliul Local nu decide altfel .
(6) În cazul în care, pentru terenurile concesionate, concedentul pierde dreptul de proprietate, contractul se reziliază de drept şi nu se poate reţine nici o obligaţie în sarcina acestuia. În această situaţie, concesionarul are obligaţia să elibereze terenul şi să-l predea noului proprietar, necondiţionat, în termen de 30 de zile de la notificarea primită din partea Primăriei Municipiului Botoşani.
Art.2. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoşani să efectueze toate formalităţile legale care sunt în sarcina Consiliului Local, în calitate de concedent.
Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, persoanele juridice şi fizice precizate în anexă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 104
Botoşani, 31.03. 2005Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 104/31.03.20051. Petrică Mariana ______ contract concesiune nr. 2475 /11.10.2002, expirat pe
15.05.2004;
- suprafaţa - 55,00 mp;
- destinaţia : comerţ ;
- redevenţa : 154.738 lei/mp/an, pentru anul 2004, respectiv 149266 lei/mp/an, pentru anul 2005.
Durata solicitată : 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.

2. C.A.R. Pensionari ________contract concesiune nr. 2161/22.05.2001, expirat pe
12.03.2004;
- suprafaţa : 9,00 mp;
- destinaţia : prestări servicii pe bază de comenzi individuale ;
- redevenţa : 119.166 lei/mp/an, pentru anul 2004, respectiv 114.952 lei/mp/an, pentru anul 2005.
Durata solicitată : 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.

3. S.C. "COMPRESS" S.R.L.:
1. contract concesiune nr. 1077/1996, expirat la 14.05.2004;
- suprafaţa : 4,5 mp;
- destinaţia : comercializare presă-carte;
- redevenţa : 814.410 lei/mp/an, pentru anul 2004, respectiv 785.610 lei/mp/an, pentru anul 2005;
Durata solicitată : 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.

2. contract concesiune nr. 1078/1996, expirat la 14.05.2004;
- suprafaţa :4,5 mp;
- destinaţia : comercializare presă -carte ;
- redevenţa : 1.118.340 lei/mp/an, pentru anul 2004, respectiv 1.078.792 lei/mp/an, pentru anul 2005;
Durata solicitată : 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.

3. contract concesiune nr. 1080/1996, expirat la
14.05.2004
- suprafaţa 4,5 mp
- destinaţia : comercializare presă-carte ;
- redevenţa : 4.119.266 lei/mp/an, pentru anul 2004, respectiv
3.973.596 lei/mp/an, pentru anul 2005;
Durata solicitată : 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.

4. contract concesiune nr. 1081/1996, expirat la 14.05.2004
- suprafaţa :4,5 mp;
- destinaţia : comercializare presă- carte;
- redevenţa : 814.410 lei/mp/an, pentru anul 2004, respectiv
785.610 lei/mp/an., pentru anul 2005;

Durata solicitată : 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.

5. contract concesiune nr. 1082/1996, expiat la
14.05.2004;
- suprafaţa :4,5 mp
- destinaţia : comercializare presă-carte;
- redevenţa: 814.410 lei/mp/an, pentru anul 2004 , respectiv 785.610 lei/mp/an, pentru anul 2005.

Durata solicitată: 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.

6. contract concesiune nr. 1083/1996, expirat la
14.05.2004;
- suprafaţa : 4,5 mp
- destinaţia : comercializare presă-carte ;
- redevenţa : 814.410 lei/mp/an, pentru anul 2004, respectiv
785.610 lei/mp/an, pentru anul 2005.

Durata solicitată : 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.

7. contract concesiune nr. 1108/1996,expirat la
14.05.2004;
- suprafaţa : 4,5 mp ;
- destinaţia : comercializare presă - carte;
- redevenţa : 1.118.340 lei/mp/an, pentru anul 2004, respectiv
1.078.792 lei/mp./an;
Durata solicitată : 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.

4. Belciug Elena - contract concesiune 2339/2002, expirat la 20 februarie 2005-03-24 - suprafaţa - 78,3 mp.
- destinaţia: alimentaţie publică
- redevenţa: 145.127 lei/mp./an pentru suprafaţa de 64,25 mp. , construcţii şi 28.738 lei/mp./an pentru suprafaţa de 14,05 mp. accese.

Durata solicitată: 3 ani
Durata aprobată: 3 ani de la data expirării.Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolina Chirilă

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu