Hotărârea nr. 1/2005

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani” laureatului Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” pe anul 2004
Nr. 1 / 14 ianuarie 2005
HOTĂRÂRE
privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului
Botoşani” laureatului Premiului Naţional de Poezie
“Mihai Eminescu” pe anul 2004

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,


analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani" laureatului Premiului Naţional de Poezie "Mihai Eminescu" pe anul 2004,
văzând raportul de specialitate al Serviciului relaţii publice, precum şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. 2 lit. "v" din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E:


Art.1. Se conferă titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani" laureatului Premiului Naţional de Poezie "Mihai Eminescu" pe anul 2004.

Art.2. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 1
Botoşani, 14.01.2005