Proces verbal din 29.05.2020

Minuta ședinței ordinare din 29.05.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - vineri, 29 MAI 2020, ora 13:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 693 din 22 mai 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala de conferințe Millennium III, clădirea M1, str. Vasile Lucaciu nr. 2

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 19 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: d-na Băzărea Daniela, dl. Gligan Gheorghe, dl. Niculescu Țâgârlaș Cristian și d-na Pop Alexandra.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”.

După votarea Ordinii de zi se alătură ședinței și d-șoara consilier Marincaș Ioana.

Ordinea de zi:

 • l.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Comisia III -Aviz favorabil

Dl. consilier Lupșa Ștefan, propune ca președinte de ședință a Consiliului Local Baia Mare pe dl. consilier Pap Zsolt, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv iunie 2020-august 2020.

Propunerea a fost votată cu 18 voturi „pentru".

Se supune la vot proiectul, cu propunerea adoptată.

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 1 este adoptat cu 18 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 157/2020

 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei autorizații taxi noi, pentru un autoturism electric

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 2 este adoptat cu 19 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 158/2020

 • 3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 119/2018 privind retragerea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare asupra unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare și darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a acestora

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinei, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 3 este adoptat cu 19 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 159/2020

 • 4.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje și parcări acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 4 este adoptat cu 19 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 160/2020

 • 5.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Cultul Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România"- Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului, a imobilului teren în suprafață de 7.760 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoș Vodă Dl. consilier Varga Cornel nu participă la discuții și la vot.

Comisia I - Aviz favorabil, cu amendamentele:

 • 1. "La art. 5, litera a, termenul de punere în funcție este de 5 ani.”

Amendamentul a trecut cu 17 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

 • 2. "La art. 5, punctul e, se elimină sintagma "dacă valoarea lor a fost amortizată sau la valoarea reziduală, conform reglementărilor financiar-contabile în vigoare."

Amendamentul a trecut cu 17 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Comisia II - Aviz favorabil Comisia III - Aviz favorabil

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele adoptate.

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 5 este adoptat cu 18 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 161/2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii SC Kaufland Romania SCS de concesionare a terenului în suprafață de 10157 mp, înscris în CF nr. 115276 Baia Mare, număr cadastral 115276, situat în Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, identificat drept Piața Agroalimentară Izvoare și aprobarea întocmirii unui Studiu de oportunitate

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Proiectul numărul 6 a fost retras de pe Ordinea de zi, de către domnul primar.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 7, în vederea notarii construcției în CF

Comisia II - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinei, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 7 este adoptat cu 19 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 162/2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 9 mp, situat în Baia Mare, b-dul Unirii nr. 12A, în vederea extinderii spațiului comercial, proprietatea SC DAYTONA COM SRL

Comisia II - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

A votat deschis „abținere”: Brăgaru Marin.

Proiectul de hotărâre nr. 8 este adoptat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 163/2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 10 mp, situat în Baia Mare, Bld. Traian nr. 19A/21

Comisia II - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Vida Noemi.

A votat deschis „abținere”: Smical Irina.

Proiectul de hotărâre nr. 9 este adoptat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 164/2020

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 9 mp, situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 5

Comisia II - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinei, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 10 este adoptat cu 19 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 165/2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Viilor-Miron Costin fn., judetul Maramureș inițiatorii: Petric Mihai-Ioan, Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin-Virgil și Pașcu Daniel-Ioan

Comisia II - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 11 este adoptat cu 19 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 166/2020

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN UTR V4 - PĂDURI ȘI PLANTAȚII FORESTIERE DE PROTECȚIE A VERSANȚILOR ÎN UTR L4C- LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., inițiatori: GREC IULIANA, CUPAR ALEXANDRU DANIEL și CUPAR IOANA MARIA

Comisia II - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

A votat deschis „abținere”: Pap Zsolt.

Proiectul de hotărâre nr. 12 este adoptat cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”.

Hotărârea nr. 167/2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din Ala în zonă de locuit cu regim de înălțime P+2", Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H, Județul Maramureș, inițiatori: Chira Cătălin Florin, Chira Ioan, Hatos (Achim) Lavinia Gerogiana, Chira Marius Radu și Moldovan Maria

Comisia II - Aviz favorabil, cu amendamentul: "Regimul maxim de înălțime este P+1+M, deoarece regimul prevăzut este de locuințe unifamiliale.”

Amendamentul a fost respins cu 3 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 14 voturi „abținere”.

Dl. consilier Lupșa Ștefan aduce un amendament în plenul ședinței: „Regimul maxim de înălțime P+1+2Retras” Amendamentul a fost adoptat cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul adoptat.

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Bizău Simion, Brăgaru Marin, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Pap Zsolt, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Smical Irina, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 13 este adoptat cu 19 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 168/2020

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petofi Sandor, nr. 28, inițiator: Furnea Iulian

Comisia II - Aviz nefavorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Stejerean Doris, Varga Cornel, Grumaz Dan, Lupșa Ștefan, Mandra loan, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Pop Mariana, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara.

Au votat deschis „împotrivă”: Bizău Simion, Brăgaru Marin și Marincaș Ioana.

Au votat deschis „abținere”: Pap Zsolt, Smical Irina și Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 14 este adoptat cu 13 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” și 3 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 169/2020

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Proiectul numărul 15 se votează prin vot secret. Candidații au obținut următoarele voturi:

Pop Carmen-Ecaterina: 16 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”;

Hossu Florin-Gheorghe: 15 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”;

Pașcu Augustin: 15 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă”.

Proiectul de hotărâre nr. 15 este adoptat.

Hotărârea nr. 170/2020

DIVERSE:

 • 1. Adresa înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 17757/19.05.2020, a ECO ANTNIC SRL privind efectuarea unui schimb de terenuri.

 • 2. Informarea nr. 196/2020 a Direcției Patrimoniu.