Proces verbal din 20.02.2020

Minuta şedinţei extraordinare din 20.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - joi, 20 FEBRUARIE 2020, ora 15:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 258 din 14 februarie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Președinte de ședință - dl. consilier Mureșan Dorel.

Sunt prezenți 16 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: d-șoara Marincaș Ioana, d-na Smical Ana Irina, d-na Stejerean Doris, dl. Bizău Simion, dl. Grumaz Dan, dl. Niculescu Țâgârlaș Cristian și dl. Pop Viorel.

D-na consilier Pop Alexandra pleacă după aprobarea ordinii de zi.

La proiectul de hotărâre nr. 1, de pe ordinea de zi, d-na Pop Mariana și dl. Pop Ștefan nu participă la discuții și la vot.

Ordinea de zi:

 • 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil, cu amendamentul: La capitolul 67.02, subcapitol Titlu 59 Cultură, sport recreere, sumele se redistribuie astfel: Sport 1.400.000 lei, din care 200.000 lei Legea 350, Tineret 350.000 lei, Legea 350, Cultură 1.500.000 lei, din care 300.000 lei, pentru Legea 350, Culte 800.000 lei.

Comisia I - Respingerea Contestației nr. 4532/ 06.02.2020, prin care se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru achiziționarea de pubele de interior, inscripționate corespunzător pentru colectarea deșeurilor pe 4 fracții (hârtie, sticlă, plastic, metal), pentru toate unitățile de învățământ școlar din UAT Baia Mare;

Comisia I- Respingerea Contestației nr. 4533/ 06.02.2020 prin care se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru bugetarea participativă a unor proiecte depuse de cetățenii UAT Baia Mare, proiecte selectate în urma unui proces de vot online (50%) combinat cu votul exprimat în dezbaterile publice organizate cu cetățenii (50%);

Comisia I - Respingerea Contestației nr. 4536/ 06.02.2020, prin care se propune alocarea sumei de 1.200 mii lei pentru achiziționarea, montarea pe raza UAT Baia Mare și punerea în funcțiune a unui sistem de supraveghere cu camere video.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I, și anume: ”La capitolul 67.02, subcapitol Titlu 59 ”Cultură, sport recreere”, sumele se redistribuie astfel: Sport 1.400.000 lei, din care 200.000 lei Legea 350, Tineret 300.000 lei Legea 350, Cultură 1.500.000 lei, din care 300.000 lei pentru Legea 350, Culte 800.000 lei.” Amendamentul este aprobat cu 13 voturi „pentru”.

Se supune la vot respingerea Constestațiilor nr. 4532, 4533 și 4536 din data de 06.02.2020.

Se aprobă respingerea cu 12 voturi „pentru” și 1 „abținere”.

Dl. primar aduce un amendament în plenul ședinței de Consiliu Local, și anume:

”Se transferă suma de 152 mii lei de la obiectivul de investiții “Baia Mare City Light” de la subcapitolul 70.02.06 “Iluminat Public” de la coloana 9 “Alte surse constituite cf. legii” la coloana 10 “Alocații bugetare” din Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local.

Se transferă suma de 300 mii lei de la obiectivul de investiții “Sistem de orientare și marcaj stradal -Furnizare plăcuțe indicatoare și a suporturilor plăcilor componente ale sistemului de orientare și marcaj stradal” de la subcapitolul 84.02.50 “Alte cheltuieli în domeniul transporturilor” la subcapitolul 70.02.50 ”Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” titlul 20 “Bunuri și servicii”.

Se transferă suma de 400 mii lei de la subcapitolul 70.02.50 ”Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” de la art. 55.01.65 “Sume reprezentând contribuția UAT la Fondul IID-Vital” la subcapitolul 70.02.50 ”Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” titlul 20 “Bunuri și servicii”.

Se transferă suma de 500 mii lei de la subcapitolul 54.02.50 ”Alte servicii publice generale” de la titlul 10 “Cheltuieli de personal” la subcapitolul 67.02.05.01 ”Sport” titlul 59 “Alte cheltuieli”.

Se transferă suma de 500 mii lei de la subcapitolul 54.02.50 ”Alte servicii publice generale” de la titlul 10 “Cheltuieli de personal” la subcapitolul 70.02.50 ”Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” titlul “Cheltuieli de capital” la obiectivul de investiții “Mobilier urban”.

Se transferă suma de 500 mii lei de la obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public din zona istorică” de la subcapitolul 70.02.06 “Iluminat Public” la subcapitolul 67.02.05.01 ”Sport” titlul 59 “Alte cheltuieli”.

Se transferă suma de 500 mii lei de la obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public din zona istorică” de la subcapitolul 70.02.06 “Iluminat Public” la subcapitolul 67.02.50 “Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei” titlul 59 “Alte cheltuieli”.

Se modifică anexele 1, 2 și 6 în mod corespunzător.”

Se supune la vot amendamentul d-lui primar. Amendamentul este aprobat cu 13 voturi „pentru”.

Se supun la vot articolele proiectului de hotărâre.

Art. 1 - 13 voturi pentru. Art. 2 - 13 voturi pentru. Art. 3 - 13 voturi pentru. Art. 4 - 13 voturi pentru. Art. 5 - 13 voturi pentru. Art. 6 - 13 voturi pentru. Art. 7 - 13 voturi pentru. Art. 8 - 13 voturi pentru. Art. 9 - 13 voturi pentru. Art. 10 - 13 voturi pentru. Art. 11 - 13 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1, cu amendamente.

,13

,0

Da,13 Nu,0

Abtinere,0

 • 1,Bragaru Marin

 • 2,Varga Cornel

 • 3,Muresan Ileana

 • 4,Bazarea Daniela

 • 5,Pap Zsolt

 • 6,Vida Noemi

 • 7,Mandra Ioan

 • 8,Lupsa Stefan

 • 9,Rob Marinel

 • 10,Ardelean Radu

11,Sinn Clara

12,Gligan Gheorghe ,,Da 13,Presedinte

Proiectul de hotărâre nr. 1 este aprobat cu 13 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 51/2020

 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Râului Săsar” - revizuit

Comisia I - Aviz favorabil

,14

,0

Da,14

Nu,0

Abtinere,0

 • 1,Bragaru Marin

 • 2,Varga Cornel

 • 3,Muresan Ileana

 • 4,Bazarea Daniela

 • 5,Pap Zsolt

 • 6,Vida Noemi

 • 7,Mandra Ioan

 • 8,Lupsa Stefan

 • 9,Pop Mariana

 • 10,Pop Stefan

 • 11,Rob Marinel

12,Sinn Clara

13,Gligan Gheorghe ,,Da 14,Presedinte

Proiectul de hotărâre nr. 2 este aprobat cu 14 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 52/2020

 • 3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 410/2019 pentru aprobarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul 4.2.B Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Râului Săsar, SMIS 129615

Comisia I - Aviz favorabil

,14

,0

Da,14

Nu,0

Abtinere,0

 • 1,Bragaru Marin

 • 2,Varga Cornel

 • 3,Muresan Ileana

 • 4,Bazarea Daniela

 • 5,Pap Zsolt

 • 6,Vida Noemi

 • 7,Mandra Ioan

 • 8,Lupsa Stefan

 • 9,Pop Mariana

 • 10,Pop Stefan

 • 11,Rob Marinel

12,Sinn Clara

13,Gligan Gheorghe ,,Da 14,Presedinte

Proiectul de hotărâre nr. 3 este aprobat cu 14 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 53/2020

 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO, generat de imobilul teren și construcții, situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu, nr. 140, inițiator: KANTOR ADRIAN-CLAUDIU

Comisia II - Aviz favorabil

,0

Da,14 Nu,0

Abtinere,0

 • 1,Bragaru Marin

 • 2,Varga Cornel

 • 3,Muresan Ileana

 • 4,Bazarea Daniela

 • 5,Pap Zsolt

 • 6,Vida Noemi

 • 7,Mandra Ioan

 • 8,Lupsa Stefan

 • 9,Pop Mariana

 • 10,Pop Stefan

 • 11,Rob Marinel

12,Sinn Clara

13,Gligan Gheorghe ,,Da 14,Presedinte

Proiectul de hotărâre nr. 4 este aprobat cu 14 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 54/2020

 • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenței, nr. 45, 47, Inițiatori: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMURES S.R.L., S.C. KOBER S.R.L.

Comisia II - Aviz favorabil

Dl. primar aduce un amendament în plenul ședinței, și anume: ”Eliminarea articolului nr. 4 din proiectul de hotărâre.”

Se supune la vot amendamentul.

Amendamentul este aprobat cu 14 voturi „pentru”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendament.

,14

,0

Da,14 Nu,0

Abtinere,0

 • 1,Bragaru Marin

 • 2,Varga Cornel

 • 3,Muresan Ileana

 • 4,Bazarea Daniela

 • 5,Pap Zsolt

 • 6,Vida Noemi

 • 7,Mandra Ioan

 • 8,Lupsa Stefan

 • 9,Pop Mariana

 • 10,Pop Stefan

 • 11,Rob Marinel

12,Sinn Clara

13,Gligan Gheorghe ,,Da 14,Presedinte

Proiectul de hotărâre nr. 5 este aprobat cu 14 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 55/2020

Ordinea de zi suplimentară:

 • 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale care se vor desfășura în perioada 1 martie - 1 iulie 2020

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. primar aduce 2 amendamente în plenul ședinței, și anume: modificarea art. 2 ”Se aprobă alocarea de la bugetul local pe anul 2020 a sumelor alocate la subcapitolul 67.02.50, în vederea organizării evenimentelor menționate la art. 1.” și ”introducerea în Anexa nr. 1, a datei de 13 aprilie 2020, la Concerte Pascale.”

Se supun la vot amendamentele.

Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamente.

,12

,0

Da,12

Nu,0

Abtinere,0

 • 1,Varga Cornel

 • 2,Muresan Ileana

 • 3,Bazarea Daniela ,,Da 4,Pap Zsolt

 • 5,Vida Noemi

 • 6,Mandra Ioan

 • 7,Lupsa Stefan

 • 8,Pop Mariana

 • 9,Pop Stefan

 • 10,Rob Marinel

11,Sinn Clara

 • 12,Presedinte

Proiectul de hotărâre nr. 1 este aprobat cu 12 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 56/2020

 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual, prima sesiune de selecție, al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport, pentru anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil cu amendamentul: ”Se suplimentează suma alocată la domeniul Tineret cu 200.000 lei și la domeniul Cultură cu 100.000 lei”

Comisia III - Aviz favorabil

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendament.

,12

,0

Da,12

Nu,0

Abtinere,0

 • 1,Varga Cornel

 • 2,Muresan Ileana

 • 3,Bazarea Daniela

 • 4,Pap Zsolt

 • 5,Vida Noemi

 • 6,Mandra Ioan

 • 7,Lupsa Stefan

 • 8,Pop Mariana

 • 9,Pop Stefan

  ,,Da

  ,,Da

  ,,Da

  ,,Da


 • 10,Rob Marinel

11,Sinn Clara

 • 12,Presedinte

Proiectul de hotărâre nr. 2 este aprobat cu 12 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 57/2020

 • 3.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finantarea unor investiții publice de interes local

Comisia I- Aviz favorabil, cu amendamentul:

”Se introduce la poz. 9, modernizare sistem de iluminat public din zona istorică cu valoarea de 5.000.000 lei pentru finanțare prin redistribuire: - 2.000.000 lei la poz. 2 și - 2.000.000 lei la poz. 7, la poz. 8, - 1.000.000 lei. Anexa se va modifica corespunzător. Valoarea solicitată pentru finanțare nu se modifică, rămânând 76.000.000 lei. ”

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendament.

,12

,0

Da,12

Nu,0

Abtinere,0

 • 1,Varga Cornel

 • 2,Muresan Ileana

 • 3,Bazarea Daniela

 • 4,Pap Zsolt

 • 5,Vida Noemi

 • 6,Mandra Ioan

 • 7,Lupsa Stefan

 • 8,Pop Mariana

 • 9,Pop Stefan

 • 10,Rob Marinel

11,Sinn Clara

 • 12,Presedinte

Proiectul de hotărâre nr. 3 este aprobat cu 12 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 58/2020

 • 4.Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și schimbarea denumirii unui compartiment

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,12

,0

Da,12

Nu,0

Abtinere,0

 • 1,Varga Cornel

 • 2,Muresan Ileana

 • 3,Bazarea Daniela

 • 4,Pap Zsolt

 • 5,Vida Noemi

 • 6,Mandra Ioan

 • 7,Lupsa Stefan

 • 8,Pop Mariana

 • 9,Pop Stefan

  10,Rob Marinel

  ,,Da

  11,Sinn Clara

  ,,Da

  12,Presedinte

  ,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 4 este aprobat cu 12 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 59/2020