Hotărârea nr. 99/2020

H.C.L. nr. 99 din 24.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în situaţiii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 99/2020

privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în situațiii excepționale, consta tate de autoritățile abilitate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, MARȚI, 24 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 126/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 126/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 126/2020.

Având în vedere:

 • • Prevederile art. 50 și art. 51, alin. 1 din Anexa 1, intitulată „MĂSURI DE primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • • Art. 7, alin. 2 și art. 9, alin. 1 din Ordonanța de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ul terioare;

 • • Adresa MDRAP nr. 46408/23.03.2020, înregistrată la Instituția Prefectului Maramureș cu nr. cu nr. 2738/24.03.2020;

 • • Art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor la sediul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, comisiile de specialitate, precum și ședințele în plenul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videconferință.

Art. 2 Se aprobă procedura de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate, precum și a ședinței în plenul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în situațiile prevăzute de art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de speciali tate al Primarului Municipiului Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitat e al Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

17

împotrivă

-

Abțineri

-

I