Hotărârea nr. 97/2020

H.C.L. nr. 97 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 97/2020

privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, JOI 19 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 109/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 109/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 109/2020, întocmit de Direcția Patrimoniu - Serviciul Monitorizare Contracte,

 • • Necesitatea luării unor măsuri care sa reducă deplasarea persoanelor pentru interac țiunea cu autoritățile publice locale, respectiv a unor m ăsuri de protecție în domeniul social și economic, pe perioada stării de urgență în vederea diminuării impactului social și economic a încetarii activității în unele ramuri ale economiei.

Având în vedere:

 • • Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • • Art. 7, alin. 13, din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art. 87, alin. 5, art. 108, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. c, alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Amendamentul adus în plenul ședinței de Consiliu Local:

”Art.2Se aprobă, pe perioada stării de urgență, reducerea cu 50% a cuantumului chiriilor, redevențelor și altor sume contractuale, datorate bugetului local al municipiului Baia Mare, de către persoanele fizice, stabilite conform prevederilor contractuale, asupra terenurilor proprietatea municipiului Baia Mare sau aflate în administrarea legală a municipiului, respectiv chiriile stabilite pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea municipiului Baia Mare sau aflate în administrarea legală a municipiului.

Art.21 Se aprobă, pe perioada stării de urgență, exonerarea la plată a chiriilor, redevențelor și altor sume contractuale, datorate bugetului local al municipiului Baia Mare, de către agenții economici, stabilite conform prevederilor contractuale, asupra terenurilor proprietatea municipiului Baia Mare sau aflate în administrarea legală a municipiului, respectiv chiriile stabilite pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea municipiului Baia Mare sau aflate în administrarea legală a municipiului.”

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea termenelor de plată a chiriilor, redevențelor sau a altor sume contractuale, datorate bugetului local al municipiului Baia Mare, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, până la data de 30.06.2020.

Art.2 Se aprobă, pe perioada stării de urgență, reducerea cu 50% a cuantumului chiriilor, redevențelor și a altor sume contractuale, datorate bugetului local al municipiului Baia Mare, de către persoanele fizice, stabilite conform prevederilor contractuale, asupra terenurilor, proprietatea municipiului Baia Mare, sau aflate în administrarea legală a municipiului, respectiv chiriile stabilite pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea municipiului Baia Mare, sau aflate în administrarea legală a municipiului.

Art.21 Se aprobă, pe perioada stării de urgență, exonerarea la plată a chiriilor, redevențelor și a altor sume contractuale, datorate bugetului local al municipiului Baia Mare, de către agenții economici, stabilite conform prevederilor contractuale, asupra terenurilor, proprietatea municipiului Baia Mare, sau aflate în administrarea legală a municipiului, respectiv chiriile stabilite pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință , proprietatea municipiului Baia Mare, sau aflate în administrarea legală a municipiului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare, prin aparatul de specialitate.

Art.4 Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin grija Compartimentului Marketing Public.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Compartimentul Marketing Public;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-

I