Hotărârea nr. 96/2020

H.C.L. nr. 96 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată prevăzut în contractele de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru locuințele din fondul locativ de stat, pentru locuințele de serviciu și pentru locuințele din fondul locativ din proprietatea municipiului, respectiv pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 96/2020

privind aprobarea prelungirii, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată prevăzut în contractele de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru locuințele din fondul locativ de stat, pentru locuințele de serviciu și pentru locuințele din fondul locativ din proprietatea municipiului, respectiv pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, JOI 19 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 107/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 107/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 75/2020, promovat de Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de plată pentru anul 2020 prin derogare de la prevederile contractuale a termenelor de plată, prevăzute în contractele de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru locuințele din fondul locativ de stat, pentru locuințele de serviciu și pentru locuințele din fondul locativ din proprietatea municipiului, respectiv pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare.

Având în vedere:

 • • Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • • Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art. 19 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu, locuințelor din fondul locativ de stat și locuințelor din imobilele reabilitate , aparținând Municipiului Baia Mare ;

 • • Art. 87, alin. 5, art. 108, art. 129, alin. 1,alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. c, alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă, prin derogare de la prevederile contractuale prevăzute în contractele de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat, pentru locuințele de serviciu și pentru locuințele din fondul locativ din proprietatea municipiului, respectiv pentru locuințele ANL, aflate în

administrarea Municipiului Baia Mare, prelungirea, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată a chiriilor datorate pentru lunile martie, aprilie, mai și iunie, fără perceperea penalităților de întârziere.

Art.2   Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri se face prin grija Compartimentului

Marketing Public.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunica la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Venituri;

 • • Direcția Economică;

 • • Compartimentul Marketing Public;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-

I