Hotărârea nr. 95/2020

H.C.L. nr. 95 din 19.03.2020 privind prelungirea termenului de plată a chiriei la locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS, până la 20.06.2020

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.95/2020

privind prelungirea termenului de plată a chiriei la locuințele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS, până la 20.06.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, JOI 19 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 111/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 111/2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat cu nr. 5254/2020, prin care se propune prelungirea termenului de plată a chiriei la locuințele socia le, până la 01.06.2020, fără perceperea dobânzilor penalizatoare.

Având în vedere :

 • •  Art. 5 alin. (1) din Contractul de închiriere aprobat prin HCL nr.14/2017 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale aflate în pro prietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS;

 • •   Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • •   Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   HCL nr. 415/2016 privind aprobarea procedurii de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Baia Mare și a criteriilor pentru stabilirea priorității în vederea acordării acestora ;

 • •   HCL nr. 76/2015 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Asistență Socială a imobilelor blocuri de locuințe sociale;

 • •  Art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • •   Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c) și (d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. q), alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, prin derogare de la prevederile contractuale prevăzute în contractele de închiriere a locuințelor sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS, prelungirea, până la 20.06.2020, a termenului pentru plata chiriilor aferente lunilor martie, aprilie, mai, fără perceperea dobânzilor penalizatoare.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin grija Serviciui Marketing Public, Relații Internaționale și Dezvoltare Economică.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială.

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică la:

 • •   Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • •   Primarul Municipiului Baia Mare;

 • •  Compartimentul Marketing Public;

 • •   Direcția de Asistență Socială;

 • •   Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-

I