Hotărârea nr. 94/2020

H.C.L. nr. 94 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii, pentru anul 2020, a termenului prevăzut în art. 14 şi art. 24 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 204/2017 și în art. 8, alin. 2 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 521/2017

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.94/2020

privind aprobarea prelungirii, pentru anul 2020, a termenului prevăzut în art. 14 și art. 24 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 204/2017 și în art. 8, alin. 2 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 521/2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, JOI 19 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 110/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.110/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 24/16.03.2020, promovat de către Direcția Poliția Locală - Serviciul Corp Control, Biroul Comercial, cu privire la aprobarea prelungirii, pentru anul 2020, a termenului prevăzut în art. 14 și art. 24 din Anexa nr. 1 la H.C.L.nr. 204/2017 și în art. 8, alin 2 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 521/2017.

Având în vedere :

 • • Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea s tării de urgență pe teritoriul României;

 • • H.C.L. nr. 204/2017 privind aprobarea Regulamentului de emitere a acordului și a autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activitati comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare;

 • • H.C.L. nr.521/2017 privind aprobarea Regulamentelor de instituire a unor taxe speciale, art. 8, alin. 2 din Anexa nr.2;

 • • Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art. 87 alin. 5, art. 108, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 4 lit. c, alin. 14 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă, prin derogare de la prevederile art. 14 și art. 24 din Anexa nr. 1 la H.C.L.nr. 204/2017 cu modificările și completările ulterioare și de la prevederile art. 8, alin. 2 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 521/2017 privind aprobarea Regulamentelor de instituire a unor taxe speciale, prelungirea termenului pentru vizarea anuală a Acordului/Autorizației de funcționare până la data de 30 iunie 2020, fără perceperea majorărilor de întârziere.

Art.2 Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin grija Compartimentului Marketing Public.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Direcția Poliția Locală;

 • • Arhitectul Șef ;

 • • Direcția Venituri;

 • • Biroul Comercial;

 • • Compartimentul Marketing Public;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-

I