Hotărârea nr. 93/2020

H.C.L. nr. 93 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii pentru anul 2020 a termenului prevăzut la art. 21 din Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare, aprobat prin H.C.L. nr. 506/2019

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.93/2020

privind aprobarea prelungirii pentru anul 2020 a termenului prevăzut la art. 21 din Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare, aprobat prin H.C.L. nr. 506/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, JOI 19 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 108/2020;

 • • Referatul de aprobare nr.108/2020, al Primarului Municipiului Baia Mare, în calitate de

inițiator;

 • • Raportul de specialitate nr.12345/18.03.2020, promovat de către Direcția de Venituri din cadrul Municipiului Baia Mare;

Având în vedere :

 • • Art. 454, lit. g și art. 484 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • • H.C.L. nr. 506/2019, privind instituirea  taxei speciale de salubrizare  și aprobarea

regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în

municipiul Baia Mare;

 • • Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art. 129, alin. 2, lit. b și lit. d, alin. 4, lit. c, alin. 7, lit. n din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă, prin derogare de la prevederile art. 21 din Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare, aprobat prin H .C.L. nr. 506/2019, prelungirea termenului de plată a taxei de salubrizare datorată pentru lunile martie, aprilie și mai, până la data de 20 iunie 2020, fără perceperea majorărilor de întârziere.

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Serviciului Marketing Public, Relații Internaționale și Dezvoltare Economică.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Baia Mare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Economice;

 • • Direcției de Venituri;

 • • Direcției Juridice, Administrație Publică Locală;

 • • Direcției de Utilități Publice;

 • • Compartimentului Marketing Public;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate Jur. Lia Augustina Mureșan Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

16

Pentru

16

împotrivă

-

Abțineri

-

I