Hotărârea nr. 92/2020

H.C.L. nr. 92 din 10.03.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de proprietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 92/2020

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de proprietari str. dr.

Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L.

nr. 552/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 10 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 103/2020;

 • • Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, înregistrat cu nr.103/2020, privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de propietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019;

 • • Punctul de vedere al Arhitectului Șef cu nr. 6144/2020 cu privire la plângerea prealabilă formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de propietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019;

 • • Raportul de specialitate comun al Direcției Juridice și al Arhitect Șef cu nr. 6144/2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de propietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020 , împotriva H.C.L. nr. 552/2019;

 • • Plângerea prealabilă formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de propietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, prin care solicită revocarea H.C.L. nr. 552/2019.

Având în vedere :

 • • Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 552/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE " Initiator PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE;

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările

1,

ulterioare, art. 13, art. 271, alin 1, lit b, art. 47, alin 3 lit g;

• Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

• Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

• Hotărârea Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr. 349/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General, a Planului de amenajare al teritoriului și Regulamentul de construire al municipiului Baia Mare;

 • • Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • • NORMELE METODOLOGICE din 7 iulie 2011 de organizare și funcționare a centrelor de sănătate multifuncționale aprobate prin Ordinul 1144/2011 al Ministerului Sănătății;

 • • Normativul pentru proiectarea, execuția, exploatarea și postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme NP 24-1997 aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 141/N/28.11.1997;

 • • Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 197, alin. 4 și 5;

 • • Legea 554/2004 a contenciosului administrativ;

 • • Art.129 alin. 14, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de proprietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE", motivat de faptul că:

 • • Nu există o obligație legală a autorităților publice de a da publicității documentația care a stat la baza emiterii unui act administrativ;

 • • Documentația aferentă PUZ este fundamentată pe Avizul Tehnic al Arhitectului șef, avizele Consiliului Județean Maramureș, Agenției pentru Protecția Mediului, ISU, SRI, Comisiei de Circulație, operatorilor de rețele tehnico-edilitare și studiile de fundamentare (circulație/parcări, studiu geotehnic, topo-cadastral, situația juridică a terenurilor, spații verzi și fond construit);

 • • În scopul creșterii calității locuirii și a fluidizării circulațiilor carosabile/pietonale, parcaje, în zona reglementată prin documentația de urbanism PUZ, se stabilesc parcaje pe terenul proprietate a Municipiului Baia Mare și nu sub construcții existente, așa cum afirmă petentele;

 • • ponderea construcțiilor în prezent reprezintă 20,2 % din suprafață iar propunerea din PUZ este de 22,3 % din suprafață;

 • • Zona studiată în Planul Urbanistic Zonal nu reglementează un regim de înălțime mai mare decât cel reglementat prin Planul Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 349/1999;

 • • Descrierea și argumentarea zonificării propuse și a principiilor urbanistice care au stat la baza propunerilor se regăsește atât în REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ cât și în Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană nr. 46657 din 19.03.2019;

 • • Contrar susținerilor petentelor referitoare la analiza fațadelor clădirilor Regulamentul de Urbanism aferent PUZ reglementează aspectul exterior al clădirilor;

 • • Spațiul verde total existent în zonă este de 149.395 mp iar prin PUZ se propune spațiu verde total de 158.938 mp;

 • • Cabinetele medicale la care face referire reclamanta nu sunt unități sanitare de tipul celor reglementate de art. 14 din Ordinul 119/2014 al Ministerului Sănătății;

 • • Referitor la activitatea cabinetelor medicale din imobilul situat pe str. Gheorghe Marinescu nr.

3 dorim să precizăm că prin PUZ se va crea un confort pentru persoanele care se prezintă la consultații medicale prin crearea arterei de circulație în lateralul imobilului, ceea ce va duce la o scădere a zgomotului și noxelor care sunt în prezent. Pe strada nouă care se va crea vor fi amenajate o serie de parcări supraterane și subterane așa cum rezultă din planșa PUZ U2 reglementări urbanistice - zonificare;

 • • Motivarea inițierii proiectului de hotărâre rezultă din Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 669/2019 și din Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană nr. 46657 din 19.03.2019, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI , STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE ". Initiator PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE, proiect: 2 din 2014, elaborator: SC PROIECT M.G.H. SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. urb. STOIA HOREA;

 • • Disfuncționalitățile zonei și modul de amenajare a zonei astfel cum rezultă din observațiile arh. Urb. Lukacs Elisabeta sunt chestiuni de oportunitate și este atributul consiliului local să decidă oportunitatea amenajării într-un anumit mod a zonei studiate prin PUZ;

 • • Prin PUZ-ul contestat sunt reglementate si locuri de joacă care vor reprezenta 1,3 mp/locuitor în fiecare din următoarele UTR-uri LC-IS 3, LC-IS 5A, LC-IS 5B LC-IS 6.

Art. 2

Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Arhitect Șef;

 • • Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș;

 • • Asociația de propietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

17

Pentru

12

împotrivă

1

Abțineri

4