Hotărârea nr. 91/2020

H.C.L. nr. 91 din 10.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 447/31.10/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.91/2020

privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 447/31.10/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 10 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 102/2020;

 • • Referatul de aprobare nr.102/2020 al proiectului de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr.

447/31.10/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”;

 • • Raportul de specialitate al Direcției Juridice, înregistrat cu nr. 102/2020, privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 447/31.10/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”

Având în vedere :

 • • Dosarul nr. 339/100/2020 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, reclamanți Salageanu Maria, Orha Florin și alții, pârât Consiliul Local Baia Mare, având ca obiect anularea Hotărârii nr. 447/31.10.2019 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”, precum și suspendarea aplicării acestei hotărâri, pe toată durata procesului, până la râmânerea definitivă a hotărârii;

 • • Comunicarea Adresei nr. 8489/26.02.2020 a Tribunalului Maramureș privind obligativitatea de a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la primirea adresei, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai depune probe și de a invoca excepții;

 • • Prevederile art. I, alin. (2) din Ordonanța de Urgenă a Guvernului nr. 26/2012, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate

juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:

b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale“.

 • • Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • HCL nr.51/2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020;

 • • Art. 129 alin. (1), alin. (14), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect H.C.L.

nr. 447/31.10.2019, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Juridică, Administrație Publică Locală;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

  Mureșan Ileana Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  18

  Pentru

  15

  împotrivă

  -

  Abțineri

  3