Hotărârea nr. 90/2020

H.C.L. nr. 90 din 10.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico -economici în faza P.T. + Execuţie , pentru obiectivul de investiţii: “REPARAŢII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.90/2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico -economici în faza P.T. + Execuție , pentru obiectivul de investiții: “REPARAȚII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, MARȚI 10 MARTIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 101/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 101/2020;

 • • Raportul de specialitate n r.101/2020 , promovat de Direcția Generală Dezvoltare Publică, Direcția Utilități Publice - Serviciul Utilități Publice, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico -economici, în faza P.T. + Execuție, pentru investiția: “REPARAȚII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare, elaborată de S.C. Nord Antreprenor SRL Baia Mare;

 • • Documentația tehnico-economică faza P.T. + Execuție: “REPARAȚII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare, elaborată de S.C. Nord Antreprenor SRL Baia Mare;

 • • Avizul CTE nr.1 din 06.03.2020.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu privire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, art.10, alin.4, lit.c);

 • • HCL nr. 59/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de DALI;

 • • Art. 87, art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 4, litera d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 2 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, în faza P.T. + Execuție, pentru investiția: “REPARAȚII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare cu următorii indicatori tehnico-economici:

 • a) Valoarea totală a investiției: 5 07.740,49 lei TVA inclus,

Din care C+M : 401.592,49 lei TVA inclus;

 • b) Durata de realizare a investiției: - 1 luna - elaborare P.T.;

- 5 luni execuție;

 • c) Capacități :

PUNTE:

lungime totală: 62,70 m

lungime suprastructură: 62,70 m

lățime transversală totală: 3,65 m

RAMPE:

suprafață totală rampe:                      40,00 mp

din care: - rampă Bd. Independenței:     25,00 mp

- rampă intrare str. G. Cosbuc: 15,00 mp

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 59/2019.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Baia Mare, Direcția Utilități Publice și Direcția Economică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Instituției Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarului Municipiului Baia Mare;

 • • Direcției Utilități Publice;

 • • Direcției Economice;

 • • Direcției Achiziții;

 • • Serviciului Administrație Publică Locală.

  Mureșan Ileana Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  19

  Pentru

  19

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -