Hotărârea nr. 9/2020

H.C.L. nr. 9 din 31.01.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza DALI și SF pentru obiectivul de investiţii: “Centru Rezidenţial pentru Seniorii Băimăreni P+2E, împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi”

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 9/2020

privind aprobarea documentației tehnico - economice, în faza DALI și SF pentru obiectivul de investiții: “Centru Rezidențial pentru Seniorii Băimăreni P+2E, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, VINERI 31 IANUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 18/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 18/2020;

 • • Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 796/15.01.2020, prin care se propune aprobarea documentației tehnico - economice, în faza DALI și SF pentru obiectivul de investiții: “Centru Rezidențial pentru Seniorii Băimăreni P+2E, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități”.

Având în vedere:

 • • Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, aprobată prin H.C.L. nr. 406/14.10.2019;

 • • H.C.L. nr. 427/2017 privind darea în administrare către Serviciul Public Asistență Socială (actualmente Direcția de Asistență Socială) a imobilului Școală Primară nr. 7 și teren aferent, situate în Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 117;

 • • Avizul conform nr. 36664/15.05.2019 al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului în care și-a desfășurat activitatea Școala Primară nr. 7, situată pe str. V. Borcutului, nr. 117, în vederea demolării corpurilor de clădire C1 - școală și C2 - anexă, și edificarea unui corp nou de clădire cu destinația de Centru Social pentru Persoane Vârstnice, înregistrat la DAS sub nr. 10769/24.05.2019;

 • • Art. 8, lit. a) și b) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Documentația tehnico - economică, în faza DALI, pentru Proiectul nr. 39/2018;

 • • Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

 • • Avizul favorabil al Comisiei Tehnico - Economice de avizare a lucrărilor publice nr. 332/05.12.2019;

 • • Art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 14, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

• Art. 133 alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1

Se aprobă documentația tehnico - economică, în faza DALI și SF pentru obiectivul de investiții: “Centru Rezidențial pentru Seniorii Băimăreni P+2E, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități”, cu următorii indicatori tehnico - economici:

 • a. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 48.046.008,39 lei;

din care C+M, inclusiv TVA: 34.444.886,56 lei;

 • b. Durata de realizare a lucrarilor este de 36 luni.

 • c. Capacități (în unități fizice):

ARIA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:

 • - construită    = 2584 mp;

 • - desfășurată = 6402,40 mp;

 • - utilă         = 2173,20 mp;

 • - spații verzi/circulații pietonale, cu zone de recreere amenajate = 4450,40 mp;

 • - circulații auto                                                 = 1414 mp;

 • - parcări propuse,15 locuri                                    = 206 mp;

 • - regim înălțime: P+2E.

Art.2

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Economică, Direcția Investiții, din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, și Direcția de Asistență Socială.

Art.3

Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Economică;

 • • Direcția Investiții;

 • • Direcția de Asistență Socială;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală;

Mureșan Dorel                                  Contrasemnat pentru legalitate

Președinte de ședință                           Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

18

împotrivă

-

Abțineri

2