Hotărârea nr. 88/2020

H.C.L. nr. 88 din 27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, f.n., Județul Maramureș, inițiator Kishegyi Balazs

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 88/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, f.n., Județul Maramureș, inițiator Kishegyi Balazs

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 94/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 94/2020;

 • • Raportul de specialitate, promovat de Arhitect Șef - Serviciul Dezvoltare Urbană și Amenajarea Teritoriului, nr. 44437/2019, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, f.n., Județul Maramureș, generat de imobilele înscrise în C.F. nr. 124733 Baia Mare, nr. cadastral 124733, C.F. nr. 124734 Baia Mare, nr. cadastral 124734, C.F. nr. 124750 Baia Mare, nr. cadastral 124750 și C.F. nr. 124751 Baia Mare, nr. cadastral 124751, inițiator Kishegyi Balazs, proiect nr. 1563/2018, elaborat de SC Ambient SRL, specialist cu drept de semnătură Arh. Alexandru Băban;

 • • Solicitarea domnului Kishegyi Balazs, înregistrată sub nr. 44437 din 19.11.2019.

Având în vedere :

 • • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Articolele 32, alin.(10), 47 ș i 56 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ș i urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Faptul că, informarea si consultarea publicului s-a efectuat în conformitate cu Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Baia Mare nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului";

 • • Avizul Arhitectului Șef nr. 36 din 18.10.2019;

 • • Raportul de informare și consultare a publicului întocmit pentru documentația de urbanism -Plan Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, f.n., Județul Maramureș;

 • • Îndeplinirea procedurii prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • • Art.129, alin.2, lit.c, alin.6, lit.c din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                   I 8 ex. / |N.M.|/ [06.03.2020

• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, f.n., Județul Maramureș, identificat prin C.F. nr. 124733 Baia Mare, nr. cadastral 124733, C.F. nr. 124734 Baia Mare, nr. cadastral 124734, C.F. nr. 124750 Baia Mare, nr. cadastral 124750 și C.F. nr. 124751 Baia Mare, nr. cadastral 124751; inițiator: Kishegyi Balazs; 1563/2018, elaborat de SC Ambient SRL, specialist cu drept de semnătură Arh. Alexandru Băban. În conformitate cu Anexele nr. 1, 2 și 3, părți componente ale documentației de urbanism, repreze ntând Avizul Arhitectului Șef, Planul de reglementări urbanistice și Regulamentul local de Urbanism.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultarea publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal este de 60 luni de la data adoptării prezentei.

Art. 5 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Arhitectul Șef - prin structurile de specialitate va răspunde de includerea Planului Urbanistic Zonal aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Planul Urbanistic General.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Kishegyi Balazs;

 • • Direcția Generală Dezvoltare Publică;

 • • Direcția de Venituri;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  8 ex. / N.M. / 06.03.2020


  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  19

  Pentru

  17

  împotrivă

  -

  Abțineri

  2

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE


MUNICIPIUL BAIA MARE


ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332

Email: primar@baiamare.ro

Web: www.baiamare ro

Nr. 30421/18 10.2019

Ca urmare a cererii adresate de Kishcgyi Balazs, cu domiciliul în

, înregistrată la Primăria Baia Mare cu nr 30421 din 05.08.2019 și a procesului verbal încheiat în ședința CT.A.T.U. din data de 27.08.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 36 din 18.10.2019

pentru Planul Urbanistic Zonal „introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Miron Costin, nr. f.n. județul Maramureș.

Inițiator: Kishcgyi Balazs

Proiectant: SC AMBIENT SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Alexandru Băban

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

Teritoriul care urmează să fie reglementat este situat în extravilanul municiului Baia Mare, în partea nordică, pe strada Miron Costin, fn, este delimitat la est de strada Miron Costin, iar în rest de proprietăți private. Zona studiată cuprinde proprietățile identificate prin C.F. 122733 Baia Mare, nr. cadastral 122733, C.F. 122734 Baia Mare, nr. cadastral 122734, C.F. 124750 Baia Mare, nr. cadastral 124750, C.F. 124751 Baia Mare, nr cadastral 127451, proprietatea lui Kishegyi Balazs căsătorit cu K C , bun comun, cotă actuală 1/1, conform planului de situație, anexă la prezentul aviz.

 • •  Suprafața totală a zonei de studiu este de 6708 mp

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate: UTR CR1aL - zona studiată este cuprinsă în extravilanul municipiului Baia Mare.

a) Indicatori urbanistici existenti:

 • •  POT maxim = 0 %.

 • •  CUT maxim = 0 mp ADC/mp teren.

Categoria de folosință conform CF: arabil și livadă.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR - L2-Rezidențial - Subzona locuințelor individuale cu regim de construire izolat.

b) Indicatori urbanistici propuși:

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) PROPUS

 • •  POT maxim propus= 15%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) PROPUS

 • •  CUT maxim propus= 0,3mp ADC/mp teren

 • •  G.O.= 30%

 • •  Sp.V.= 70%

Regim de înălțime maxim PROPUS

 • •  P+E , RH maxim = 8 m.

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

Parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:

 • •   parcela are suprafața minimă de 1000 mp și un front la stradă de minim 12 m. în cazul în care pe parcelă se realizează și anexe, suprafața minimă a parcelei va fi de 1200 mp;

 • •  adâncimea parcelei este mai mare sau egală cu lățimea;

 • •   parcei este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obținută de minim 4 m.

Amplasarea clădirilor față de aliniament:

Clădirile se vor retrage de la aliniament la o distanță de minim 5 m.

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare:

 • •   Clădirile vor fi dispuse numai izolat și se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălțimea la cornișe măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 3 m.

 • •   Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5 m.

Amplasarea clădirilor una față de cealaltă pe aceeași parcelă:

Clădirile vor respecta între ele la distanțe egale cu jumătate din înălțimea clădirilor măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 3 m.

Circulații și accese:

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4 m lățime dintr-o circulație public în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

Staționarea autovechiculelor:

Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diverselor activități, conform normelor, se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Pentru construcțiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile în interiorul amplasamentelor separate pentru utilizatori, personal, aprovizionare

Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor cu o lungime maximă de 25 m vor avea o lățime minimă de 3,5 m iar cele cu o lungimi mai mari vor fi prevăzute cu supralărgiri de depășire și suprafeșe pentru manevre de întoarcere.

Se vor asigura accese pentru autospecialele în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic.

Echipare tehnico-edilitară:

 • •   Toate construcțiile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice în măsura realizării j acestora.

 • •  Toate noile branșamente vor fi realizate îngropat.

 • •  Se va asigura evacuarea rapidă și dirijarea apelor prin șanțuri spre șanț.

 • •   în situația echipării individuale, se va respecta distanța de 10 m între puț forat apă și construcțiile învecinate, inclusiv fosa septică sau bazinul vidanjabil.

 • •  în cazul realizării de pișcine, apa uzată va fi deversată într-un decantor amenajat pe parcela beneficiarului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 27.08.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z, și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


accese


Bll ANIl.'L SUPRAFEȚELOR

FXISTTNT

PROPUS

MP

%

MP

%

CONSIRUCTII

0

0

1006

15

CIRCULAȚII

0

0

1006

15

SPATII VERZI

6.706

100

4 696

70

Ă FXtSTFN

P.O.T. PROPUS 131

C.U.T. PROPUS 03


Documentație

PLAN URBANISTIC ZONAL

INTRODUCERE

Date de recunoaștere a documentației

Denumirea obiectivului:

PLAN URBANISTIC ZONAL

INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BAIA MARE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ANEXE

Baia Mare slr. M. Coslin nr.f. Jud.Maramureș

Proiectantul lucrării:

SC AMBIENT SRL,

Baia Mare slr. N.lorga nr. 1 ap.57A sc. G , Jud. Maramureș

Tel: 0745.925.045

Beneficiarii lucrării:

KISHEGYI BALASZ si K       CI

CNP

Jud. Maramureș.

Număr proiect :   1563/2018

Dala elaborării. 2019

U.T.R. : UTR L2-REZIDENTIAL : SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE CU

REGIM DE CONSTRUIRE IZOLAT

GENERALITĂȚI : CARACTERUL ZONEI

 • a)  I ipologia locuințelor existente in proximitatea zonei studiate este caracteristica zonelor urbane periferice , cu regim de construire izolat, inaltime mică si anexe gospodărești .

 • b) In prezent se remarcă existenta caselor tradiționale care respectă principiile generale ale casei, îrisa după 1950 si mai ales în anii 70 - 80 ai secolului al XX-lea s-a construit diferit, arhitectura având influente urbane.

 • c) Diferentele constau in formă, dimensiuni si materiale folosite. Casele sunt construite majoritatea din zidărie de cărămidă, iar acoperișul are șarpantă de lemn sau țiglă.

 • d) Elevația constă cel mai adesea din parter, rareori un etaj, cu un subsol sau demisol, funcție de terenul pe care este construită casa. La unele anexe exista peste parter un etaj cu pereți din materiale ușoare, folosit ca depozit de materiale sau mărfuri.

 • e) Gospodăria este structurală de regulă pe o parcelă cu aceeași planimetrie dreptunghiulară alungită, cu latura scurtă la stradă. Dimensiunile sunt de 12-18 metri la stradă și o a doua lungime, cu o variabilitate mai marc datorită reliefului. Restricții impuse :

 • f)  - Este obligatoriu ca in zonele cu risc de producere a alunecărilor de teren sa se efectueze studii si expertize geotehnice, pentru orice lucrări de construire, reconstruire, extindere, modernizare sau lotizare, care sa stabilească masurile de provenire/inlalurare a fenomenelor.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

 • - Locuințe individuale cu regim de construire izolat

 • - Clădiri anexe cu rol de depozitare, bucătărie dc vara, filigorii , piscine ctc.

 • - Funcțiuni complementare: unitati de interes public, structuri de cazare si primire turistica , spatii pentru vânzare sau alimentație, servicii turistice , cabinete individuale, etc.

 • - Echipamente tehnico-edililare

 • - Aloi piotonale, accese, parcaje, spatii verzi, mobilier urban, locuri de joaca

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • - Pentru zonele cu riscuri naturale (alunecări de teren ), in vederea construirii se vor elabora studii de specialitate, caro să stabilească măsurile de provenire/înlăturare a fenomenelor.

 • - Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație, necesita spatii de parcare se admite numai daca există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public (Art. 33 din RGU), de preferat pe parcela aferenta.

 • - Se admit funcțiuni complementare ca: spatii comerciale, servicii profesionale, aclivitati meșteșugărești;

 • - Se admit amenajari care contribuie la confortul locuirii (chioșc umbra - servire masa, pergole, teren sport - cu respectarea condițiilor înscrise în Codul civil, dc nivel admis de zgomot, de servitute do vedere, de scurgere a apelor pluviale)

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic armatoarele utilizări

orice alte funcțiuni decât cele prevăzute la articolele 1 si 2.

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELEI OR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

 • - parcela se considera construibila daca se respecta cumulativ următoarele condiții:

 • - parcela are suprafața minima de 1000 mp si un front la strada de minim 12,0 m. In cazul in care pe parcela se realizează si anexe, suprafața minima a parcelei va fi de 1200 mp.

 • - adâncimea parcelei este mai maro sau egala cu latimea.

 • - parcela este accesibila dintr-un drum public direct sau prin servitute do trecere legal obtinuta de minim 4,0 m.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - clădirile se vor retrage de la aliniament la o distanta do minim 5 metri.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMI'I ELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - clădirile vor fi dispuse numai izolat si se vor retrage lata de limitele laterale ale parcelei cu minimum jumătate din înălțimea la comise masurata în punctul cel mai înalt fata de teren, dar nu mai puțin de 3,00 metri.

 • - clădirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea clădirii masurata la cornișe, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRII OR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - clădirile vor respecta intre ele distante egale cu jumătate din inaltimea clădirilor masurata la comisa, dar nu mai puțin de 3 metri.

 • - Deseurile rezultate din amenajari în gospodarii particulare se colectează si se neutralizează prin compostare în instalații care nu poluează mediul si nu produc disconfort, fiind amplasate la cel puțin 10 rn de ferestrele locuințelor;

 • - Este permis sistemul individual de îndepărtare si neutralizare a reziduurilor menajere cu condiția prevenirii dezvoltării insectelor si rozătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor do reziduri în cadrul gospodăriilor, se va alege astfel încât sa nu producă disconfort vecinilor, sa nu impurifice sursele locale de apa si sa fie la cel puțin 10 rn do ferestrele locuințelor.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • -  staționarea aulovehicolelor necesare funcționarii diferitelor activitati, conform normelor, se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

 • -  pentru construcțiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile in interiorul amplasamentelor separate pentru utilizatori, personal, aprovizionare ;

 • -  aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor cu o lungime maxima de 25 m vor avea o lățime minima de 3,5 m iar cele cu lungimi mai mari vor fi prevăzute cu supralargiri de depășire si suprafețe pentru manevre de intoarcere ;

 • -  se vor asigura accese pentru autospecialele in caz de incendiu , dimensionate conform normelor pentru trafic ;

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

Regim de inaltime maxim admis :

D+PiE(M)

Se considera inaltimea unui nivel convențional de 3 m.

Inaltimea maxima adimisa la comisă : 8 m

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Noile clădiri se vor realiza conform PU/, fațadele se vor armoniza cu vecinătățile, culorile folosite nu vor fi stridente , conform codurilor de culoare stabilite ;

 • - Noile clădiri care se vor realiza cu tehnicile si materialele contemporane se vor incadra in specificul zonei in care sunt inserate ;

 • - se vor utiliza materiale do calitate, nu vor fi admise lucrări provizorii sau improvizate în nici un fel de situație.

 • - Se vor folosi materiale naturale: piatra, lemn, țigla ceramica sau țigla de beton de culoare cărămiziu sau maro

 • - garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală;

 • - se interzice folosirea azbocimentului, a șindrilei bituminoase și a tablei strălucitoare de aluminiu sau a tablei vopsite in culori nespecifice funcțiunii do locuințe pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;

 • - se recomanda realizarea balustradelor balcoanelor din lemn sau fier forjat; se interzice folosirea inoxului

 • - ferestrele si ușile exterioare se vor realiza doar din lemn vopsit sau profile PVC armat alb sau imitație lemn ;

 • - Paleta cromatică, conformarea fațadelor, amplasarea golurilor vor fi adaptate specificului construcțiior din zona și se vor executa astfel încât să asigure unitate ansamblului, atât pentru construcțiile cu funcțiunea de locuințe, pentru anexe, cât și pentru celelalte elemente.

 • - Construcțiile noi vor respecta planimetria stabilită în cadrul parcelelor existente, în interiorul acestora, dar și delimitările loturilor în cadrul localității.

Atât finisajele, cât și aspectul exterior al construcțiilor noi se vor integra din punct de vedere ambiental fondului construit existent.

Se vor respecta pantele acoperișului, distribuția golurilor, forma și proporțiile golurilor specifice zonei.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECl IIPARE EDILITARA

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețele tehnico - edilitare publice în măsură realizării acestora.

 • - toate noile branșamente vor fi realizate îngropat.

 • - se va asigura evacuarea rapida si dirijarea apelor prin sărituri spre sânt.

 • - în situația echipării individuale, se va respecta distanta de 10 m între put forat apa si construcțiile învecinate, inclusiv fosa septica sau bazinul vidanjabil;

 • - în cazul realizării de piscine, apa uzata va fi deversată într-un decantor amenajat pe parcela beneficiarului

ARTICOLUL 13. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - spatiile libere din incinte vor fi plantate

 • - în zonele de versanti se recomanda plantarea cu specii de arbori si pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea versantiilor.

ARTICOLUL 14 ÎMPREJMUIRI .

 • - împrejmuirile vor fi spre strada do maxim 2,00 m inaltime din care un soclu opac de maxim 0.60 m. si o parte transparenta realizata din fier sau lemn, dublate eventual cu gard viu; împrejmuirile dintre proprietăți pot fi opace si de maxim 2,00 m inaltime

SECȚIUNEA III: POSIDILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 15%,

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) CUT maxim = 0,3