Hotărârea nr. 87/2020

H.C.L. nr. 87 din 27.02.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 13 mp, aferent acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, aflat în proprietatea numitei Zoicaș Florica

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 87/2020

privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 13 mp, aferent acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, aflat în proprietatea numitei Zoicaș Florica

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 91/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 91/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 202/2020, promovat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 13 mp, identificat prin C.F. 8460 Baia Mare, nr. topo 2708/509/1, aferent acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, aflat în proprietatea numitei Zoicaș Florica;

 • • Adresa doamnei Zoicaș Florica, înregistrată la Primăria Municipiului Baia Mare sub nr. 44198/18.11.2019;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Clej Cornel;

 • • Certificatul de Urbanism nr. 1566/11.11.2019;

 • • Adresa Serviciului Amenajarea Teritoriului și Urbanism, nr. 1686/2020, prin care ne este transmisă propunerea de parcelare cu viza Arhitectului Șef, anexă la Certificatul de Urbanism nr. 1566/11.11.2019,

 • • Extrasul de carte funciară nr. 8460 Baia Mare;

 • • Extrasul de carte funciară nr. 100066-C1-U23 Baia Mare;

 • • Contractul de concesiune nr. 159/27.10.2014;

 • • Autorizația de Construire nr. 125/4774/05.04.2000;

 • • Certificat de atestare fiscală nr. 9945/21.10.2019.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36, alin (1), din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Adresa nr. 203/2020, a Comisiei de aplicare a Legii 10/2001, din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, prin care se arată că terenul care face obiectul prezentei hotărâri, nu figurează ca făcând obiectul unei solicitări conform Legii 10/2001, nesoluționate;

 • • Adresa Biroului Agricol Fond Funciar nr. 577/2019, conform căreia terenul ce face obiectul prezentei hotărâri nu a fost solicitat în baza legilor fondului funciar;

 • • Faptul că terenul în suprafață de 13 mp, identificat prin C.F. 8460 Baia Mare, nr. topo 2708/509/1, nu face parte din imobilele situate pe raza Municipiului Baia Mare, pentru care au

fost depuse cereri de retrocedare, în baza prevederilor O.U.G. nr. 94/2000, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr. 4144/C/11.10.2016 , înaintată de către Guvernul României, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

• Art. 108, lit. e, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c, alin. (6), lit. b, alin (14), art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

• Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentația cadastrală - Plan de amplasament și delimitare, Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect parcelarea terenului situat în Baia Mare, identificat prin C.F. 8460 Baia Mare, nr. topo 2708/509, cu suprafața de 48 mp, după cum urmează:

 • - nr. topo 2708/509/1, în suprafață de 13 mp;

 • - nr. topo 2708/509/2, în suprafață de 35 mp.

Art. 2 Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 13 mp, identificat prin C.F. 8460 Baia Mare, nr. topo 2708/509/1, aferent acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Arhitectul Șef;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Zoicaș Florica, Baia Mare;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  20

  Pentru

  20

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -