Hotărârea nr. 86/2020

H.C.L. nr. 86 din 27.02.2020 privind aprobarea propunerii de parcelare a terenului în suprafață de 15.903 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.86/2020

privind aprobarea propunerii de parcelare a terenului în suprafață de 15.903 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 90/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 90/2020

 • • Raportul de specialitate nr. 185/2020 promovat de Serviciul Patrimoniu, privind însușirea documentației cadastrale de parcelare a terenului în suprafață de 15.903 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , înscris în CF 16787 Baia Mare , nr. topo 2753/2/2/2;

 • • Solicitarea SC Ofrim Consulting SRL înregistrată la Primaria Municipiului Baia Mare sub nr. 36249/19.09.2019;

 • • Adeverința nr. 4564/30.08.2019 eliberată de către Primăria Comunei Dumbravița, din care reiese că nu sunt litigii între Comuna Dumbravița și Municipiul Baia Mare;

 • • Planul de amplasament și delimitare întocmit de topograf autorizat Iuga Vasile , Anexa 1.

Având în vedere :

 • • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

 • • Art. 36 alin. (1), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Art.108, lit.b, art. 129, alin.(2), lit.c, alin.(14), art. 354, art.355 și art.362 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă propunerea de parcelare a terenului în suprafață de 15.903 mp, identificat prin C.F. 16787 Baia Mare , nr. topo 2753/2/2/2, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, parcelele rezultate fiind următoarele :

C.F. 16787 Baia Mare , nr. topo 2753/2/2/2/1, în suprafață de 14.820 mp, LOT 1 , Intravilan C.F. 16787 Baia Mare , nr. topo 2753/2/2/2/2, în suprafață de 1.083 mp, LOT 2 , Extravilan

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE                   I 6 ex. / |N.M.|/ 06.03.2020

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se mandateaza Direcția Patrimoniu.

Art .3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția Patrimoniu;

 • • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș - Biroul de Cadastru și Publicitate

Imobilară Baia Mare prin Serviciul Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

6 ex. / N.M. / 06.03.2020


Total consilieri

23

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

-

Abțineri

-

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE