Hotărârea nr. 85/2020

H.C.L. nr. 85 din 27.02.2020 privind aprobarea modificării situației unei funcții publice de execuție din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.85/2020

privind aprobarea modificării situației unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 99/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.99 /2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială înregistrat cu nr. 3753/24.02.2020 prin care se propune spre aprobare modificarea situației unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Având în vedere :

 • • HCL nr. 306/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Asistență Socială Baia Mare;

 • • Prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. e), art. 409 alin. (1), art. 518 alin. (1) lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă desființarea funcției publice vacante de execuție, consilier asistent de la Biroul Resurse Umane și se înființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic asistent la Compartimentul Juridic din cadrul DAS Baia Mare.

Art. 2 După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 1 - Organigrama și Anexa nr. 2 - Statul de funcții, aprobate prin HCL nr. 306/2019 se vor modifica în mod corespunzător.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Baia Mare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Direcția de Asistență Socială Baia Mare;

• Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel

Președinte de ședință


Contrasemnat pentru legalitate

Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-