Hotărârea nr. 84/2020

H.C.L. nr. 84 din 27.02.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 20.02.2020

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai 37

430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR.84/2020

privind aprobarea repartițiilor locuințelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuințe în sedința din data de 20.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 96/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.96 /2020;

 • • Raportul de specialitate promovat de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 3752/24.02.2020 prin care se propune aprobarea repartițiilor locuințelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuințe în sedința din data de 20.02.2020;

Având în vedere :

 • •   Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • •  Art. 22 din H.G. nr.1275/2000 care aprobă Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificârie și completări ulterioare;

 • •  HCL nr. 298/2018 privind reorganizarea Comisiei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat a locuințelor de serviciu, locuințelor sociale și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare;

 • •  Borderoul nr. 7405/20.02.2020 privind documentele analizate în sedința Comisiei de locuințe din data de 17.01.2020;

 • •  HCL nr.415/2016 privind aprobarea procedurii de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Baia Mare și a criteriilor pentru stabilirea priorității în vederea acordării acestora;

 • •   HCL nr. 76/2015 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Asistență Socială a imobilelor blocuri de locuințe sociale;

 • •   Art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c) și (d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit q), alin. (14), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • •  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • •  Avizul secretarului Municipiului Baia Mare;

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartițiile locuințelor sociale disponibile, analizate și propuse de către Comisia de Locuințe în sedința din data de 20.02.2020, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește conducătorul Direcției de Asistență Socială cu semnarea și monitorizarea contractelor de închiriere.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistența Socială prin Serviciul Locuințe Sociale și Evaluare Socială;

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș,

 • • Primarul Municipiului Baia Mare,

 • • Direcția de Asistență socială,

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

  Mureșan Dorel

  Președinte de ședință

  Contrasemnat pentru legalitate

  Jur. Lia Augustina Mureșan

  Secretar General al Municipiului Baia Mare

  Total consilieri

  23

  Prezenți

  21

  Pentru

  21

  împotrivă

  -

  Abțineri

  -