Hotărârea nr. 82/2020

H.C.L. nr. 82 din 27.02.2020 privind aprobarea Listelor de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuinţă din fondul locativ de stat sau o locuinţă de serviciu, în vederea închirierii în anul 2020

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL BAIA MARE


Str. Gheorghe Șincai 37 430311, Baia Mare, România

Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro

HOTĂRÂREA NR. 82/2020

privind aprobarea Listelor de priorități cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat sau o locuință de serviciu, în vederea închirierii în anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, JOI 27 FEBRUARIE 2020

Examinând:

 • • Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 93/2020;

 • • Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr. 93/2020;

 • • Raportul de specialitate nr. 12/2020, promovat de Direcția Patrimoniu - Serviciul Contracte Imobiliare, prin care se propune aprobarea Listelor de priorități cu solicitanții înd reptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat sau o locuință de serviciu, în vederea închirierii în anul 2020;

 • • Lista cu propunerile făcute de comisia de locuințe în ședința din data de 17.01.2020, pentru solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat în anul 2020;

 • • Lista cu propunerile făcute de comisia de locuințe în ședința din data de 17.01.2020, pentru solicitanții îndreptățiți să primească o locuință de serviciu în anul 2020;

 • • Borderoul comisiei de locuințe din ședinta din data de 17.01.2020.

Având în vedere:

 • • Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • • H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • • O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

 • • H.C.L nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu, locuințelor din fondul locativ de stat și locuințelor din imobilele reabilitate, aparținând Municipiului Baia Mare;

 • • Art. 105, art. 108, art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, alin. 7, lit. q, art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;

 • • Avizul secretarului Municipiului Baia Mare.

În temeiul prevederilor:

 • • Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1

Se aprobă Lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuință din fondul locativ de stat în anul 2020, în ordinea de prioritate stabilită potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 433/2015, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2

Se aprobă Lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuință de serviciu în anul 2020, în ordinea de prioritate stabilită potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 433/2015, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3

Anexele 1 și 2 sunt parte componentă a prezentei hotărâri.

Art.4

Listele aprobate la art. 1 și 2 vor fi afișate la sediul Direcției Patrimoniu, din Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, și la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37.

Art.5

 • (1) Persoanelor cu handicap grav li se vor repartiza, conform punctajului, pentru închiriere locuințe din fondul locativ, cu prioritate la nivelurile inferioare, în funcție de disponibilizarea acestora.

 • (2) De prevederile alin. 1, beneficiază și familia sau reprezentantul legal, pe perioada în care are în îngrijire un copil sau un adult cu handicap grav.

Art.6

Contestațiile cu privire la anexele aprobate prin prezenta hotărâre pot fi formulate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, din cadrul Primăriei Baia Mare.

Art.8

Prezenta hotărâre se comunică la:

 • • Instituția Prefectului Județului Maramureș;

 • • Primarul Municipiului Baia Mare;

 • • Directia Patrimoniu;

 • • Serviciul Administrație Publică Locală.

Mureșan Dorel                          Contrasemnat pentru legalitate

Președinte de ședință                   Jur. Lia Augustina Mureșan

Secretar General al Municipiului Baia Mare

Total consilieri

23

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

-

Abțineri

-